Fakta

Kontaktperson:
Hanna Egard
Finansiärer:
  • Forte
Samarbetspartners:
  • David Wästerfors - ansvarig för projektet vid Lunds universitet
  • Kristofer Hansson
  • etnologiLunds universitet
  • Kristofer Hansson - etnologi
  • Lunds universitet
Projektperiod:
01 januari 2018 - 31 december 2020
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Löften om tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar genomsyrar dagens samhälle. Byggnader och lokaler ska vara anpassade; offentlig service, fritidsaktiviteter och information ska vara åtkomligt för alla. Staten, EU och FN försvarar en progressiv funktionshinderpolitik. Ändå vittnar forskare och medborgare om försummelser, undantag och komplikationer. Utestängning, barriärer och stigmatisering reproduceras dagligen, ofta på ett subtilt sätt. Det här projektet syftar till att identifiera och förklara vardagliga processer som understödjer social och kulturell tröghet i samhällsarbetet för tillgänglighet. Vi vill utforska situationer där spatial och social framkomlighet ställs på sin spets, samt de sätt på vilka normer om tillgänglighet då kringgås. Hur formuleras, motiveras och återskapas undantag, avsteg och anomalier i relation till dagens tillgänglighetsnormer? Vilka villkor gynnar tröghet för tillgänglighetssträvanden i och genomvardagliga situationer? I centrum står två fält: digitala arenor (vardaglig IT-användning) och urbana arenor (nöje, underhållning, kultur, idrott, mm.).

Genom kvalitativa undersökningar – samtalsintervjuer och fältanteckningar, digitala data, dokumentstudier – vill vi precisera tillgänglighetens praktik och moral. Vi avser att följa personer med rörelsehinder och kognitiva hinder (s.k. go alongs), dokumentera deras vardagliga tillgänglighetsproblematik samt blottlägga de förklaringar eller accounts som anförs av relaterade aktörer med förmodat tillgänglighetsansvar. Vi vill också analysera tillgänglighetsretorik i reglerande texter när dessa texter aktiveras på fältet.

Tidigare forskning har inte i tillräcklig grad uppmärksammat vardagliga praktiker och argument som tas i anspråk när normer om tillgänglighet kringgås. Istället har tämligen svepande perspektiv använts: exkludering, normalitetsideal och åtföljande diskriminering. I föreliggande projekt undersöks förhållandena på ett långt mer praktiskt och precist plan.