Fakta

Kontaktperson:
Patrik Hall
Finansiärer:
  • Forte
Ansvarig vid Mau:
Patrik Hall
Samarbetspartners:
  • Kettil Nordesjö
  • Dalia Mukhtar-Landgren
  • Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet
Projektperiod:
01 december 2017 - 31 december 2020
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:

Om projektet

Offentlig sektor i stort och socialtjänsten och människobehandlande organisationer i synnerhet, har sedan början av 2000-talet varit föremål för samverkansinsatser som syftar till att överbrygga organisatoriska gränser och verka för färre ”stuprör”.

Samtidigt finns ett ökat intresse för mer tillitsbaserade styrformer inom offentlig sektor där lokala tjänstemäns kompetens och innovationskraft förväntas tas tillvara samtidigt som organisationerna ska hantera krav på tillsyn och kontroll. Det sociala investeringsperspektivet är ett exempel på en ambition att förena dessa ideal av tillit och samverkan med kontroll och effektivitet. Idén är att investera i sociala tjänster idag för att sänka kostnaderna för morgondagen.

Vårt syfte är att analysera institutionella och organisatoriska förutsättningar för kommuner att använda sociala investeringar för att nyttja den situationsanpassade kunskapen hos tjänstemän samtidigt som organisatoriska gränser överbryggas via samverkansinsatser. Vi utgår från två frågor som baseras på spänningen mellan behovet av förutsägbarhet, stabilitet och långsiktiga lösningar och strävandet efter tillit för professionellas kunskap, innovationskapacitet samt organisatorisk flexibilitet: Vilka möjliggörande och hindrande faktorer finns för att skapa flexibilitet och använda välfärdsprofessionellas lokala kunskap inom kommunalt, socialt arbete genom flexibel och innovativ organisering samtidigt som krav på tillsyn och kontroll upprätthålls? Vilka är förutsättningarna - möjliggörande såväl som hindrande - för att uppnå långsiktiga konsekvenser i temporära organisationer i kommunerna?

För att kunna besvara dessa frågor genomför vi en institutionell etnografi. Projektets empiriska kärna är ett intressentnätverk i Skåne som ger oss möjligheter att studera sociala investeringspraktiker i de involverade kommunerna. Projektet avser att utföra tio svenska och en finsk fallstudie/r, och kombinerar nära longitudinella studier med en jämförande ambition.