Fakta

Kontaktperson:
Martin Grander
Finansiär:
  • Kommunala fastighetsföretag
Ansvarig vid Mau:
Martin Grander
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 december 2020 - 31 mars 2022
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Under Corona-pandemin har behovet av studier kring trångboddhet och dess konsekvenser aktualiserats. Internationell forskning visar att trångboddhet under normala omständigheter får konsekvenser i termer av försämrade möjligheter till studier, ökade konfliktytor och risk för sämre hälsa. Det kan också yttra sig i att familjemedlemmar väljer att i hög utsträckning spendera tid utanför hemmet, vilket i kombination med brist på ändamålsenliga mötesplatser kan bidra till social oro i bostadsområden. Under Corona-pandemin har konsekvenserna av trångboddheten accentuerats, inte minst genom att den fysiska närheten utgör en direkt ökad spridningseffekt och den potentiellt ökade pressen på hemarbetande kvinnor.

I de bostadsområden där trångboddheten är störst har också pandemin slagit hårdast när dödstalen analyseras per stadsdel. Även andra effekter av trångboddheten förstärks i Corona-pandemins svallvågor, som exempelvis missbruk och våld i nära relationer. Fastighetsföretag vittnar om fler störningsanmälningar under pandemin. Det saknas dock svenska studier för att förstå effekterna av trångboddhet för de boende, inte minst utifrån de boendes egna perspektiv. Frågan om trångboddhet och dess effekter är av stort intresse för såväl forskning, fastighetsförvaltning som för offentliga institutioner.

Syfte och metod

Detta forskningsprojekt syftar till att studera boendes upplevda konsekvenser av trångboddhet i flerfamiljshus. Studien kombinerar kvantitativa och kvalitativa metoder för att undersöka trångboddhetens yttringar och konsekvenser i två bostadsområden i Malmö. Registerdata används för att kartlägga den officiella trångboddheten i områdena, vilket kombineras med enkät- och intervjustudier med boende där syftet är att utifrån deras egna erfarenheter förstå hur trångboddheten ser ut, upplevs och vilka konsekvenser den har. Dessa intervjuer kompletteras med intervjuer av personer som genom sin yrkesroll har kunskap om trångboddhet, exempelvis personal vid skolor eller bibliotek.

Frågeställningar

Studien kretsar kring följande frågeställningar:

  • Hur yttrar sig trångboddheten i de utvalda bostadsområdena?
  • Vilka strategier utvecklas av de boende för att hantera de situationer som uppstår som en konsekvens av trångboddhet?
  • Vilka sociala konsekvenser får trångboddhet för individen, för bostadsområdet och för samhället?