Fakta

Kontaktperson:
Karl Kronkvist
Finansiär:
  • Brottsförebyggande rådet
Ansvarig vid Mau:
Anna-Karin Ivert
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • Länsförsäkringar Skåne
  • Fastighetsägare BID-Malmö
Projektperiod:
01 april 2021 - 31 december 2023
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Syftet med forskningsprojektet ”Trygghetscertifieringar av flerfamiljsbostäder: En effektutvärdering” är att undersöka i vilken utsträckning trygghetsbesiktningar av flerfamiljsbostäder leder till en ökad trygghet och trivsel bland boende och minskade nivåer av egendomsbrott i och i nära anslutning till fastigheterna.

Trygghetsbesiktningar syftar till att minska förekomsten av kriminogena miljöer i och i nära anslutning till (bostads)fastigheter och har stort fokus vid situationell brottsprevention (utgångspunkt i Rutinaktivitetsteorin och Broken Windows). Med hjälp av en trygghetsbesiktning av en fastighet går det att identifiera riskfaktorer för brott och ökad otrygghet. En trygghetsbesiktning innebär alltså inte en åtgärd av eventuella riskfaktorer utan medför endast en identifiering av dem. Däremot är naturligtvis en logisk följd av en trygghetsbesiktning att fastighetsägare förväntas åtgärda de identifierade riskfaktorerna för att på så sätt minska förekomsten av kriminogena miljöer och därmed även brott och otrygghet i fastighetens olika utrymmen.

Fastighetsägare erbjuds trygghetsbesiktningar

I ett samarbete mellan Fastighetsägare BID-Malmö och Länsförsäkringar Skåne kommer ett antal fastighetsägare med fastigheter i centrala Malmö erbjudas trygghetsbesiktningar. Föreliggande forskningsprojekt ämnar följa utvecklingen av bland annat boendes trivsel och trygghet samt anmälda egendomsbrott i de fastigheter som genomgår en trygghetsbesiktning. För att följa denna utveckling genomförs en boendeenkät riktad till samtliga hushåll i de fastigheter som genomgår en trygghetsbesiktning och som uppfyller ett antal inkluderingskriterier. En boendeenkät kommer även delas ut i jämförelsefastigheter som inte genomgår en trygghetsbesiktning under studieperioden. Denna enkät upprepas därefter sex och arton månader efter trygghetsbesiktningarna.

Analys av polisanmälda egendomsbrott

För att undersöka utvecklingen över anmälda egendomsbrott kommer information om polisanmälda brott att analyseras. Detta inkluderar kategorierna skadegörelsebrott, stöldbrott, inbrott (inkl. försök) samt brott mot fortskaffningsmedel (bilar, cyklar, etc.).

Direkta personuppgifter behandlas inte

Materialet omfattar händelser mellan åren 2018 t.o.m. 2022 och kommer innehålla information om brottstyp, brottsdatum och platskoordinater. Materialet kommer behandla händelser i centrala Malmö för att kunna undersöka utvecklingen av brottsnivåer i de undersökta fastigheterna. Materialet kommer vara avidentifierat vilket förhindrar att enskilda ärenden kan kopplas till ärendenummer i polisens datasystem och på så sätt även till enskilda individer. Materialet kommer alltså inte behandla direkta personuppgifter om enskilda individer.

Bidra till brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete

Forskningsprojektet förväntas generera kunskap om hur fastighetsägare i samverkan med andra samhällsaktörer kan bidra till brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete i stadsmiljö.

Till berörda forskningspersoner

Hantering av insamlat material

De svar som lämnas i enkäten är anonyma vilket innebär att det inte går att koppla svar till enskilda individer. Det insamlade materialet förvaras vid institutionen för kriminologi, Malmö universitet. Endast ett fåtal forskare vid institutionen, inklusive forskargruppen för det aktuella projektet, har åtkomst till de säkerhetsskåp där materialet i fråga förvaras.

Studiens resultat

Resultaten från undersökningen sammanställs i en populärvetenskaplig rapport som kommer att finnas tillgänglig på uppdragsgivarnas hemsidor. Dessutom kommer resultat från undersökningen att publiceras i vetenskapliga tidskrifter. Resultaten kommer även att presenteras muntligt i olika sammanhang, både för allmänhet och för tjänstemän och forskare.

Allt material kommer analyseras och presenteras på aggregerad nivå vilket innebär att svar ur boendeenkäten från enskilda fastigheter inte går att identifiera.

Stöd till brottsutsatta

Om du utsatts för något brott och känner behov av att prata med någon om dina upplevelser kan du vända dig till Brottsofferjourernas nationella telefoncentral, tel 116 006.

Kontakt

Har du frågor kring undersökningen eller vill komma i kontakt med forskarna för studien är du välkommen att höra av dig till Karl Kronkvist.