Fakta

Kontaktperson:
Kim Ringmar Sylwander
Finansiär:
  • Centrum för sexologi och sexualitetsstudier
Ansvarig vid Mau:
Kim Ringmar Sylwander
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
18 augusti 2021 - 18 augusti 2023
Forskningsämne:

Om projektet

Bakgrund

Frågan om samtycke är idag ett angeläget ämne, inte minst då man 2018 ändrade sexualbrottslagstiftningen på ett sätt som stärker kravet på explicit samtycke vid sexuella interaktioner. Samtycke lyfts även som en av de centrala delarna i utformingen av en ny sexualundervisning som numera bär namnet ”Sexualitet, samtycke och relationer”. Detta ställer krav på högskolan och skolan att kunna undervisa om samtycke, vilket i sin tur ställer krav på kunskap om hur samtycke går till bland unga och bland vuxna.

Idag är det på nätet och genom digitala kommunikationsverktyg som en stor del av ungas sexuella liv utspelar sig. Den forskning som utforskar ungas sexuella nätpraktiker har lyft att vissa sexuella nätpraktiker växt fram och normaliserats där det finns en avsaknad av reciprocitet och samtycke. Men det saknas nästan helt forskning om hur själva samtycket går till, vad det innebär och hur möjligheten att ge samtycke begränsas eller villkoras olika för unga personer på nätet och i digital kommunikation. Detta forskningsprojekt syftar till att möta detta kunskapsbehov.

Syften

Syftet med denna studie är att utforska hur unga resonerar kring och förhandlar om samtycke i önskade och oönskade sexuella och romantiska situationer på nätet och genom digitala kommunikationsformer.

Specifika syften är att undersöka:

  1. Hur förhandlar unga samtycke i olika former av önskade och oönskade sexuella och romantiska situationer eller interaktioner när de sker på nätet eller via digitala kommunikationsformer?
  2. Hur resonerar unga kring dessa förhandlingar?
  3. Hur villkoras dessa förhandlingar om samtycke av ungas livsvillkor, till exempel utifrån kategorier som kön, genus, ålder, sexualitet, klass och etnicitet?
  4. Vilken roll spelar de teknologier och plattformar som används i dessa situationer

Delta i intervjustudien

Är du mellan 15 och 20 år och vill delta i en studie om samtycke och ungas sexuella och romantiska aktiviteter på nätet och genom digitala kommunikationsformer?

Syftet med studien är att skapa bättre förståelse för hur unga resonerar kring och förhandlar samtycke i sexuella och romantiska situationer på nätet och i sin digitala kommunikation.

Intervjuerna kommer att ske i grupp om 3 till 6 personer. Intervjuerna kommer att genomföras antingen digitalt eller på en överenskommen plats som passar deltagarna, som de känner till och där de känner sig trygga.

I gruppintervjuerna kommer deltagarna att få diskutera olika fall som rör temat sexuella och romantiska interaktioner på nätet och genom digital kommunikation. Frågorna som ställs till gruppen kommer att handla om deltagarnas tankar och perspektiv om ämnet utifrån fallen som presenteras. Deltagarna behöver därför inte ha egna upplevelser av sexuella eller romantiska handlingar på nätet, utan kan utgå från sina tankar om de fall som presenteras.

Deltagarna kan även anmäla sig att delta i en uppföljande enskild intervju.

Gruppintervjuerna beräknas ta 1-1,5 timme. De enskilda intervjuerna beräknas också ta 1-1,5 timme.

Gruppintervjuerna kommer att utgå från ett antal fall som gruppen får diskutera och resonera kring. Deltagarna behöver därför inte ha eller tala om egna erfarenheter av sexuella eller romantiska aktiviteter på nätet.

De enskilda intervjuerna kommer att utgå ifrån gruppdiskussionerna, men möjliggör även för deltagaren att dela med sig av sina personliga erfarenheter.

När intervjuerna analyserats kommer resultaten att publiceras i vetenskapliga artiklar. Inga riktiga namn eller platser kommer då att förekomma i presentationen av resultaten.

Etiskt godkänt forskningsprojekt

Forskningsprojektet har etikprövats och godkänts av Etikprövningsmyndigheten (Dnr. 2022-02301-01).

Ditt samtycke

Innan vi genomför intervjun kommer vi att fråga dig om du samtycker till att delta i studien eller inte, det vill säga informerat samtycke. Vi kommer att använda muntligt samtycke vilket innebär att du inte kommer att underteckna något dokument. Vi kommer också att be om ditt tillstånd att spela in intervjun. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst avbryta ditt deltagande.

Vill du anmäla ditt intresse till att delta i studien eller få mer information?

Anmäl dig via länken nedan:

Anmäl dig här

Eller kontakta Kim Ringmar Sylwander.

Information om forskningsprojektet som pdf:

Forskningspersonsinformation.pdf