Fakta

Kontaktperson:
Magda Johansson Worobiec
Finansiär:
 • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Robert Svensson
Projektperiod:
01 september 2018 - 01 september 2023
Forskningsämne:

Om projektet

Det övergripande syftet med projektet är att få en översikt av upprepad utsatthet för brott i Malmö kommun enligt polisens anmälningsregister. Mer specifikt syftar projektet till att undersöka hur den upprepade utsattheten fördelar sig mellan personer och objekt, hur snabbt de upprepade brotten äger rum efter det första anmälda brottet, samt i vilken typ av område de upprepade brotten främst sker. Enligt tidigare internationell forskning, brukar den upprepade utsattheten för brott vara koncentrerad inom mindre hot spots. Även detta är något som projektet åsyftar att studera och kartlägga. Kunskapen som utvinns ur studien bör ligga som grund till ett mer effektivt brottsförebyggande och brottsofferstödjande arbete.

Projektet är en kvantitativ studie av polisanmälda brott som finns registrerade i polisens anmälningsregistersystem Rationell Anmälningsrutin (RAR). Materialet i projektet omfattar polisanmälda brott i Malmö kommun under treårsperioden 1 januari 2015 t.o.m. 31 december 2017. De brott som inkluderats i projektet är fördelade som elva brottskategorier, och dessa är som följer:

 1. partnervåld
 2. misshandel
 3. sexualbrott
 4. fysiska och sexuella övergrepp mot barn
 5. personrån
 6. hatbrott
 7. bostadsinbrott
 8. inbrott i butiker
 9. inbrott i skolor
 10. stöld i skolor
 11. bilrelaterade brott.

Alla dessa brottskategorier är sådana som enligt internationell och nationell forskning drabbar människor och objekt upprepade gånger, och bör därför prioriteras inom det brottsförebyggande och brottsofferstödjande arbetet.

Det utdrag som erhållits av polisen består av känsliga personuppgifter såsom brottsoffrets namn, adress och personnummer. Sådan information krävs för att studien ska kunna genomföras. Materialet ska dock kodas, så att varje person blir ersatt med ett löpnummer. Alla data hanteras och förvaras på ett sådant sätt att ingen obehörig har tillträde till materialet. När resultaten presenteras, ska ingen information gå att härleda till enskild person.

Efter avslutat forskningsprojekt, kommer utdraget från polisen att förstöras. Deltagandet är helt frivilligt och om du som forskningsperson inte önskar att dina uppgifter ska användas i projektet, får du kontakta Magda Johansson Worobiec.

Huvudman för forskningen är Malmö universitet.