Fakta

Kontaktperson:
Torkel Richert
Finansiärer:
  • Riksbankens Jubileumsfond
Ansvarig vid Malmö universitet:
Torkel Richert
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners och övriga projektmedlemmar:
  • Esben Houborg Centre for Alcohol and Drug Research - Copenhagen
Projektperiod:
01 januari 2019 - 31 december 2021
Fakultet/institution:
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Om projektet

Personer som missbrukar eller injicerar illegala droger utgör en utsatt grupp i samhället. De upplever ofta betydande problem relaterade till fysisk och psykisk ohälsa, social och ekonomisk situation och gruppen som helhet har en förhöjd dödlighet. I de flesta europeiska storstäder finns platser där narkotika säljs och används öppet. Dessa öppna drogscener förknippas med kriminalitet och våld och ses ofta som störande av de som bor i närområdet. Samtidigt utgör de möjliga arenor för preventivt och hälsofrämjande arbete eftersom de fungerar som sociala arenor för personer med problematisk droganvändning.

Detta projekt är ett forskningssamarbete som bygger vidare på etnografisk forskning från Danmark och Norge om lokala insatser mot öppna urbana drogscener och om balansen mellan folkhälsoinsatser och upprätthållande av allmän ordning. Motsvarande forskning saknas i Sverige. Med etnografiska metoder kommer vi att studera vardagsliv, social utsatthet, sårbarhet och hälsomässiga risker för personer med problematisk narkotikaanvändning som uppehåller sig på öppna drogscener i Malmö. Vi ämnar även studera de lokala insatserna från polis och socialtjänst på dessa arenor. Malmö, Köpenhamn och Bergen används som tre fall, med syftet att utveckla ett teoretiskt ramverk om hur drogscener hanteras inom sociala välfärdsstater, och vilka konsekvenser olika narkotikapolitiska inriktningar har för personer som använder narkotika.