Fakta

Kontaktperson:
Klara Svalin
Finansiär:
  • Polismyndigheten
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Klara Svalin
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • Sten Levander – professor emeritus i rättspsykiatri
Projektperiod:
01 oktober 2020 - 01 september 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Under våren 2018 påbörjade polisen i region Syd ett pilotprojekt för att testa en ny typ av åtgärd som kallas Riskreducerande insatser (RRI). RRI är en offensiv metod för att påverka gärningspersoner till ett förändrat beteende som syftar till att förebygga allvarligare brottslighet. Metoden innebär att polisen, i de skyddsärenden det anses lämpligt, genomför ett strukturerat och systematiskt samtal med en misstänkt gärningsperson i syfte att påverka personen till ett förändrat beteende. På detta sätt får polisen information om gärningspersonens avsikter och kan därigenom försöka påverka hens beteende och på så sätt minska risken för upprepad brottslighet mot en skyddsperson.

Syftet – att utvärdera pilotprojektet

Syftet med studien är att utvärdera det aktuella pilotprojektet, med fokus på att undersöka hur RRI fungerar för att förmå personer som är misstänkta för brott att ändra sitt beteende och därmed förhindra återfall i brott.

Metod

Studien kommer att vara både kvalitativ och kvantitativ till sin karaktär och bygga på samtliga RRI-ärenden från projektets start i april 2018 t.o.m. december 2019. De kvalitativa delarna kommer bland annat att bygga på data som samlas in genom intervjuer med de personer inom polisen som arbetar med RRI. De kvantitativa delarna kommer att bygga på information från de ärenden i vilka polisen arbetat med RRI, exempelvis polisanmälningar, riskanalyser och beskrivningar/loggar kopplade till arbetet med RRI. Personuppgifter om lagöverträdelser och utsatthet för brott kommer alltså att inhämtas.

Känsliga personuppgifter anonymiseras

Informationen innehåller känsliga personuppgifter, exempelvis namn, adress och personnummer. De uppgifterna är inte intressanta för utvärderingen, utan de kommer att ersättas med löpnummer i samband med att materialet kodas. Data kommer att hanteras med stor försiktighet och förvaras i ett säkerhetsskåp och ingen obehörig kommer att ha tillgång till denna. Resultaten kommer att presenteras på ett sådant sätt att information inte kan kopplas samman med en enskild person.

Deltagande

Deltagandet i studien är helt frivilligt. Om du som forskningsperson inte vill att dina uppgifter ska användas i projektet får du kontakta Klara Svalin via mail (klara.svalin@mau.se) eller telefon (040-665 77 86). Malmö universitet är huvudman för forskningen.