Fakta

Kontaktperson:
Charlotta Löfgren
Finansiär:
  • Forskningsplattformen People
  • Places and Prevention
Ansvarig vid Mau:
Charlotta Löfgren
Projektmedlemmar vid Mau:
Projektperiod:
01 februari 2022 - 01 februari 2023
Forskningsmiljö:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Nationell och internationell forskning visar att förekomsten av sexuell utsatthet bland personer med intellektuell funktionsnedsättning (IF) är omfattande. En intellektuell funktionsnedsättning innebär att normer och sociala interaktioner kring sexualitet är särskilt svåra att uppfatta. Behovet av stöd och hjälp från omgivningen (t.ex. anhöriga, personal inom särskola, omsorgs- och habiliteringsverksamhet) innebär också en ökad risk för sexuell utsatthet.

I en svensk intervjustudie om sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter bland 19 unga vuxna med IF beskrev de flesta erfarenheter av mobbing och utanförskap, och flera även av sexuella kränkningar och övergrepp Sexualbrotten hade oftast skett via eller på internet, vilket också annan forskning visar. Ett fåtal i intervjustudien hade anmält brotten, men berättade att de mötte sina förövare varje dag i skolkorridoren.

Enligt polismyndigheten saknas kunskap om intellektuell funktionsnedsättning, och det framkommer stora utmaningar i hur dessa ärenden ska hanteras när de anmäls. Bland annat saknas riktlinjer och kodkategoriseringar vid anmälan, vilket leder till ett osynliggörande av omfattningen. Brottsförebyggande rådet lyfter fram vikten av ökad kunskap om innebörden av olika funktionsnedsättningar, vilket kan förbättra rättsväsendets bemötande. Fortfarande saknas dock forskning om rättsväsendets kunskap och hantering rörande ärenden som handlar om sexualbrott bland personer med IF, vilket detta projekt avser fylla.

Syfte och frågeställningar

Projektet syftar till att undersöka polismyndighetens erfarenheter av att hantera sexualbrott bland personer med IF. Följande frågeställningar är vägledande:

  1. Hur hanterar polisen anmälningar som gäller sexualbrott där personer med IF är involverade?
  2. Vilken kunskap finns om IF och sexualitet vid polismyndigheten?
  3. Kan polisen förbättra sitt arbete vid anmälan i dessa ärenden, och hur i så fall?

Metod och samarbetspartners

Projektet är ett samarbete mellan professor Charlotta Löfgren-Mårtenson, ISA, och docent My Lilja, KRIM, vilka ska genomföra mellan 10–15 kvalitativa forskningsintervjuer med poliser i tre olika regioner med polisdistrikt väst, mitt och syd.

Den insamlade kunskapen ska ligga till grund för minst en vetenskaplig artikel samt en större forskningsmedelsansökan. Intervjuguiden innehåller följande teman:

  • Anmälningsförfarande
  • Kunskap om IF och sexualitet 
  • Förhör gällande misstänkt sexualbrott där personer med IF är involverade.

Genom ett befintligt samarbete med poliser i projektet ”Innan något händer” i Alingsås samt i Gävle kommer spridning av informationsbrev med förfrågan om deltagande i studien att ske. Intervjuerna sker digitalt eller fysiskt utifrån informanternas önskemål. Intervjudata ska analyseras utifrån kriminologiska såväl som sexologiska teorier. Relevansen är hög då kunskapen kan användas i preventivt och stödjande arbete, både för polismyndigheten som ska hantera sexualbrottsanmälningarna och för unga med IF som riskerar att bli utsatta för sexualbrott.