Delta i studien

Forskningsprojektet Våld och riskbedömningar av brukare i socialpsykiatrin söker deltagare till en intervjustudie. Vi söker personer från 18 år som har blivit utsatta för våld av en anhörig som får stöd och service i socialpsykiatrin, till exempel på ett LSS-boende eller genom boendestöd.

Vi vill bland annat undersöka:

  • i vilken grad anhöriga blir utsatta för våld av en sjuk familjemedlem och vilken
    karaktär detta våld har,
  • hur den anhörigas hälsa och livskvalité påverkas av att bli utsatt för våld av sin sjuka familjemedlem, 
  • vad anhöriga önskar för stöd från kommunen.

Intervjun

Intervjun beräknas ta runt 1,5 timme och vi träffas på en plats som passar dig. Det finns möjlighet att vara i Malmö universitets lokaler. Intervjun kommer att bandas och bygger på cirka tio frågor men det finns också gott om utrymme för dig att prata fritt inom området. Det du säger under intervjun kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av det och inga resultat kommer kunna härledas till dig som individ.

Anmäl dig till studien

Vill du vara med i studien? Kontakta Linn Persson.

Information om forskningsprojektet

Idag finns det kunskap om att särskilda psykiatriska diagnoser såsom t.ex. schizofreni innebär en ökad risk för våldsanvändning av den sjuka individen, samt att detta kan påverka bland annat individens egen risk för egen viktimisering, livskvalité och övrig hälsa. I den slutna psykiatriska vården i Sverige använder personalen sig av strukturerade riskbedömningsinstrument för att bedöma risken för att patienten begår upprepade våldshandlingar.

Detta görs dock i dagsläget inte av personal i socialpsykiatrin. Att strukturerade riskbedömningar inte används inom socialpsykiatrin kan få till följd att personal kan tvingas arbeta reaktivt istället för proaktivt, utsättas för ökad stress och otrygghet på arbetsplatsen vilket kan innebära att arbetsmiljön påverkas negativt. Från den internationella forskningen vet vi också att anhöriga till individer med psykiatriska diagnoser kan ha erfarenheter av våld från den anhöriga med en psykiatrisk diagnos, något som kan påverka deras egen hälsa och livskvalité. Detta är dock ett än så länge outforskat område i Sverige. Mot bakgrund av detta har föreliggande projekt fokus på LSS-boenden och boendestöd inom socialpsykiatrin i Sverige och de som är i kontakt med LSS-boenden/boendestöd som brukare, personal eller anhöriga till brukare.

Inom ramen för projektet kommer vi att pröva att implementera riskbedömningsinstrument för våld på ett antal LSS-boenden/boendestöd i södra Sverige och studera hur detta påverkar brukares våldsanvändning, hälsa och livskvalité, samt personalens arbetsmiljö, hälsa och livskvalité. Inom projektet kommer även anhöriga till brukare intervjuas för att inhämta ny och fördjupad kunskap om deras situation med fokus på erfarenheter av våld, hälsa och livskvalité.

Förhoppningsvis kan projektet få positiva effekter för brukare, personal och anhöriga. Förutom att predicera våld kan även användandet av riskbedömningsinstrument ge personal mer kunskap om brukarens mående och hälsa och på så vis användas för att ge bättre och mer individanpassat stöd och service. Ny kunskap och förståelse kring varför, när och hur vissa individer med psykiatriska diagnoser använder våld kan också vara av värde för att minska stigmatiseringen av denna grupp. För personal i socialpsykiatrin kan arbetsmiljön förbättras efter införandet av riskbedömningsinstrument, vilket kan leda till bättre hälsa och livskvalité bland personalen och på så vis möjligen även färre sjukskrivningar och högre personalkontinuitet. Detta i sin tur kan påverka både brukare och arbetsgivare positivt.

Slutligen kan ny kunskap om anhörigas erfarenheter av våld förhoppningsvis ligga till grund för bättre stöd och hjälp för anhöriga, samt metoder för dem att hantera och bemöta den sjuke familjemedlemmen. På så vis kan troligtvis anhörigas stigmatisering och sociala utanförskap, samt hälsa och livskvalité förbättras. Även relationen mellan den anhöriga och den sjuka individen kan förbättras.

Fakta

Kontaktperson:
Linn Persson
Finansiärer:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Linn Persson
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 november 2018 - 31 december 2023
Fakultet/institution:
Forskningsämne: