Fakta

Kontaktperson:
Lotta Sjögran
Finansiärer:
  • Malmö universitet
Ansvarig vid Mau:
Charlotta Sunnqvist
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
01 september 2017 - 01 september 2021
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Våldsutsatthet är ett utbrett problem i samhället (BRÅ, 2016) och forskningen visar att personer som utsatts för våld också rapporterar psykisk ohälsa i högre utsträckning än personer utan erfarenhet av våld (NCK, 2013). En svensk populationsstudie redovisar att posttraumatiskt stressyndrom (PTSD), depression, självskadebeteende samt missbruk var vanligare bland män som utsatts för våld någon gång under sitt livsförlopp jämfört med män som inte blivit utsatta. Inte sällan avstår dock många män från att berätta om sina upplevelser av våld (NCK, 2014).

Män med allvarlig psykisk störning är i större utsträckning utsatta för våld än befolkningen i övrigt (Goodman et al, 2001; Latalova, 2014, Bengtsson & Tops, 2012). En studie från USA visar också att män som söker psykiatrisk vård även är mer utsatta för våld i nära relation (Chang, 2011) vilket är en av få studier som gjorts i ämnet.

Det övergripande syftet är att kartlägga och belysa mäns livshändelser och erfarenhet av våld samt psykiska ohälsa under ett livsförlopp, hos män som sökt allmänpsykiatrisk- och beroendevård. 

Våld som orsak till sjukdom och ohälsa behöver undersökas av hälso- och sjukvården för att en god vård ska kunna erbjudas (NCK, 2013). Socialstyrelsen rekommenderar att frågor om våldsutsatthet rutinmässigt ska ställas så snart en misstanke om våldsutsatthet finns (SOSFS 2014:4). För att kunna identifiera dessa personer och kunna erbjuda en adekvat vård till dessa patienter behöver vi mer kännedom om denna grupp (Oram et al, 2013). Detta i enlighet med hälso- och sjukvårdslagen (2017:30) angående lika vård på lika villkor för hela befolkningen. 

Genom att belysa mäns våldsutsatthet och deras psykiska ohälsa under ett livsförlopp kan förståelsen öka för hur dessa erfarenheter påverkar deras psykiska hälsa och hur den psykiatriska vården kan utveckla en bättre behandling, omvårdnad och bemötande för våldsutsatta patienter.