Fakta

Kontaktperson:
Elisabeth Mangrio
Finansiär:
  • Region Skåne
Ansvarig vid Mau:
Elisabeth Mangrio
Projektmedlemmar:
Samarbetspartners:
  • Region Skåne
  • Kommunförbundet Skåne
  • Kunskapscentrum BHV Skåne
Projektperiod:
01 januari 2019 - 31 december 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Om projektet

Målet för barnhälsovården i Sverige är att bidra till bästa möjliga hälsa för alla barn och för att uppnå en rättvis och jämlik vård, erbjuder barnhälsovården olika insatser till alla barn samt förstärkta insatser till familjer som har behov av detta. Studier från både Finland och USA visar på positiva effekter av hembesök bland förstagångsföräldrar på både kort och lång sikt och därför finns det anledning att fortsätta att undersöka detta utifrån flera olika synvinklar i en Svensk kontext. I Rinkeby norr om Stockholm infördes 2013 ett utökat hembesöksprogram där både Barnhälsovårds (BHV)-sjuksköterskor samt föräldrarådgivare besökte förstagångsföräldrar i deras hem vid sex tillfällen. Totalt nådde det utökade hembesöksprogrammet 119 familjer i Rinkeby. Satsningen har utvärderats av forskare från Karolinska institutet med goda resultat. Från och med 2019 kommer ett liknande program genomföras i Region Skåne med ett särskilt fokus på förstagångsföräldrar i socialt utsatta områden. Syftet med projektet i Skåne är att utöka det ordinarie barnhälsovårdsprogrammet till förstagångsföräldrar, så att de istället för två hembesök får totalt sex hembesök och dessa hembesök kommer att genomföras utav BHV-sjuksköterskor, barnmorskor, föräldrarådgivare samt tandsköterskor. Region Skåne kommer att utlysa projektet till alla BHV-centraler i Skåne och prioritera barnhälsovårdscentraler i socialt utsatta områden i Skåne. Varje barns deltagande i programmet sträcker sig över 15 månader och hela projektet kommer att fortgå i två år.

Det utökade hembesöksprogrammet kommer att utvärderas och följas av en tvärprofessionell forskargrupp från Malmö Universitet inom ramen för forskningsprojektet Växa Tryggt. Syftet med forskningsprojektet är att belysa upplevelser och erfarenheter bland de familjer som  deltar i det utökade hembesöksprogrammet för att få kunskap om hur detta utökade program värderas av familjerna och hur det kan bidra till kunskapsutveckling hos förstagångsföräldrar. Vidare syftar forskningsprojektet till att studera hur de professioner som genomför hembesöken ser på sin roll i programmet och på att arbeta mot ett gemensamt mål utifrån olika professionella perspektiv. Slutligen syftar projektet till att studera själva organisationen och implementeringen av programmet.

Inom ramen för projektet kommer initialt kvalitativa intervjustudier genomföras både med fokus på de familjer som deltar i programmet samt kring den organisation och de professioner som samverkar i detta projekt. I ett senare skede planeras även en enkätstudie som vänder sig till de familjer som deltar i programmet. För att studera kunskapsutveckling och förändringar i attityder hos föräldrarna kommer enkätundersökningen genomföras vid ett flertal tillfällen under de 15 månader som hembesöksprogrammet sträcker sig över.