Fakta

Kontaktperson:
Elisabet Apelmo
Finansiär:
  • Norrbacka-Eugeniastiftelsen
  • Stiftelsen för bistånd åt rörelsehindrade i Skåne
Ansvarig vid Mau:
Elisabet Apelmo
Projektmedlemmar:
Projektperiod:
03 april 2018 - 30 juni 2022
Fakultet/institution:
Forskningsämne:

Projektbeskrivning

Blickar, dans och fysiska funktionsvariationer

Att leva med en synlig funktionsvariation innebär att ständigt vara sedd och hantera blickar. Blickarna är ofta influerade av stereotypa idéer och kulturella narrativ om brist, tragedi eller hjältemod, och kan mötas, undvikas eller på olika sätt utmanas.

Inom scenkonsten har personer med funktionsvariationer haft större möjlighet att styra över hur de framstår. Danskonsten är ett särskilt intressant exempel då kroppen och dess rörelser står i centrum. Under de senaste tio åren har flera dansprojekt med dansare med och utan fysiska funktionsvariationer startats i Sverige, både inom befintliga danskompanier och utanför institutionerna. Studiens syfte är att utforska visioner och strategier bland dansare och ledare (konstnärliga ledare, koreografer, projektledare) som arbetar inom dessa danskompanier och projekt.

Frågeställningar

Studien kommer att utforska och besvara följande frågeställningar: 

  • Vilka möjligheter och hinder upplever dansarna och ledarna?
  • Hur använder dansarna blickar, kroppar och teknologi (t.ex. rullstolar, kryckor, proteser) i samspelet med publiken?
  • Vilka kulturella representationer av personer med funktionsvariationer skapas i föreställningarna?

Rättigheter och diskriminering

I FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning från 2006 är icke-diskriminering, deltagande, lika möjligheter och tillgänglighet centrala mål. Dessutom understryks rätten att delta i kulturlivet och att utveckla sin kreativa, konstnärliga och intellektuella potential. Studier från Folkhälsomyndigheten och Statistiska centralbyrån visar dock att människor med funktionsvariationer har en sämre ekonomisk situation, fler hälsoproblem och är arbetslösa i större utsträckning än övriga befolkningen.

Projektets mål

Projektets mål är att identifiera och analysera de metoder och strategier som används och därigenom bidra till utvecklingen av nya verktyg för inkluderande arbete inom såväl scenkonst som i övriga samhället. Intervjuer och visuell analys 12-15 kvalitativa intervjuer görs med dansare och ledare. Därtill görs visuella analyser av dansföreställningar, föreställningsmaterial och dansfilmer producerade av de grupper som ingår i studien, för att utforska hur de i praktiken arbetar med kropp, rörelser och blickar.