Välkomna till halvtidsseminarium med Alexander Engström, Institutionen för kriminologi, Fakulteten för hälsa och samhälle.

Extern granskare: FD Nina-Katri Gustafsson, Institutionen för folkhälsovetenskap, Stockholms universitet

Intern granskare: Professor Robert Svensson, Institutionen för kriminologi

Om avhandlingen

Avhandlingen syftar till att undersöka kopplingen mellan livsstil, brott och otrygghet. Detta görs med utgångspunkt i olika delstudier där delstudie ett har fokus på hur livsstil kan relateras till utsatthet för brott, delaktighet i brott och överlappningen mellan utsatthet och delaktighet. I delstudie två undersöks hur livsstil egentligen mäts i kriminologisk forskning. Vid tillfället kommer även ett pilotprojekt som ligger till grund för den tredje delstudien att beskrivas. Detta projekt bedrivs tillsammans med Karl Kronkvist och syftar till att undersöka (o)trygghet med hjälp av en mobilapplikation.