Seminariumet är en del av seminarieserien Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola - en samverkan mellan Malmö stad och Malmö universitet.

I barnkonventionens artikel 12 står att ”alla barn har rätt att uttrycka sin mening och få den respekterad i frågor som rör dem”. Hur kan vi då sörja för att barn får möjlighet att uttrycka sin mening med och på alla sina språk? I det Skandinaviska forskningsnettverket for estetikk, flerspråklighet og mangfold möts forskare och praktiker över landsgränserna (Danmark, Norge, Sverige) i syfte att stärka barns språkande i relation till kroppsliga, semiotiska, och estetiska och verbala uttrycksformer.

Under detta seminarium, med avstamp i forskning och praktik, kommer estetiska erfarenheter som grund för relationer, kommunikation, närhet och utanförskap att utforskas tillsammans med seminariedeltagare. Vi önskar även en öppen dialog med seminariedeltagare om ett planerat bokprojekt där nätverket med utgångspunkt i begreppet estetiska samtal har för avsikt att studera/undersöka/exemplifiera agentskap (minoritet/majoritet, barn/vuxna), makt och barns röster i syfte att lyfta fram hur vi kan möjliggöra för barn att uttrycka sig med och på alla sina språk.  

Målgrupp

Förskollärare, pedagoger, lärare, studenter, skolledare och andra som är intresserade av språkutveckling, flerspråkighet, transspråkande, estetik och estetiska uttrycksformer.

Medverkande

Skandinaviska forskningsnettverket for estetikk, flerspråklighet og mangfold

Seminarieledare

Johanne Ilje-Lien, førsteamanuensis OsloMet och Camilla Jonasson, vetenskaplig utvecklingsledare Pedagogisk Inspiration Malmö

Anmälan 

Anmäl dig senast 31 januari 2021 via detta anmälningsformulär