Seminariumet är en del av seminarieserien Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola - en samverkan mellan Malmö stad och Malmö universitet.

Seminariet handlar om att integrera dramapedagogik och språkundervisning i lärarutbildningen. På Malmö universitet utgör dramapedagogik en självklar del av den kompletterande universitetsutbildning som lärare med utländsk lärarexamen (hädanefter kallad ULV-utbildningen) genomgår. Ett tvärdisciplinärt samarbete mellan dramalärare och lärare i svenska som andraspråk har länge funnits i ULV-utbildningen, men sedan 2019 utgör gestaltande lärprocesser en integrerad del i ULV-utbildningen med egna lärandemål som examineras. Innehållet i kurserna skapar vi tillsammans med studenterna. Utifrån innehållet erbjuder vi multimodala kunskapsformer (drama, seminarium) med strävan att skapa interkulturell undervisning och ett interkulturellt lärande. Vi ser således dramapedagogik både som språk och som ett språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt.

Våren 2022 startade arbetslaget som undervisar i ULV-utbildningen ett praktiknära longitudinellt forskningsprojekt som syftar till att studera såväl läraktiviteter som lärprocesser och omsättning av nya kunskaper. I projektets inledande del har vi tagit reda på studenternas upplevelser av och tankar om det tvärdisciplinära arbetssättet. Resultat från denna studie presenterar vi under seminariet. Med stöd i resultatet av första delen följer vi i projektets andra del systematiskt det tvärdisciplinära samarbetet under hösten 2022 och under 2023. Denna projektdel är pågående och förhoppningsvis kan några preliminära resultat presenteras under seminariet. Projektets tredje del avser omsättning av nya kunskaper i undervisningspraktiken.

Projektets teoretiska och metodiska grund utgörs av teorin om multimodal didaktisk design (Selander & Kress 2010) som bygger på begreppen didaktisk design för lärande och didaktisk design i lärande. Med didaktisk design för lärande menar Selander och Kress (2010) undervisning. Didaktisk design i lärande innefattar lärprocesser och tecken på lärande. Dessa teoretiska begrepp tillämpar vi som kategorier i materialanalysen.

Seminariet kommer att bestå av en interaktiv presentation, i vilken presentation av forskningsresultat varvas med workshop. Vi hoppas på ett konstruktivt idéutbyte med seminariedeltagarna.

Målgrupp

Yrkesverksamma lärare, forskare, studenter samt andra som är intresserade av hur dramapedagogik kan integreras i en undervisningspraktik.

Medverkande

Manuela Lupsa, Anna Arnell, Jessica Droppe, Agnéta Hessel, Melinda Malmström, Edina Mutic, Institutionen Kultur Språk Medier, Malmö universitet

Seminarieledare

Manuela Lupsa och Jessica Droppe 

Anmälan

Anmäl dig senast 28 februari via detta anmälningsformulär