Styrning och ledarskap i offentlig sektor – ett uppdrag om tillit

Kraftig kritik har riktats mot styrningen och ledarskapet i offentlig sektor under senare år. Man har talat om detaljstyrning, överbyråkratisering, onödigt mycket kontroll och mätande, en inhuman personalpolitik och dålig arbetsmiljö.

Som svar på kritiken har regeringen genomfört en tillitsreform. Ett centralt inslag är den statliga utredningen Tillitsdelegationen, med uppdrag att utreda hur välfärdssektorn kan styras och ledas med ökad tillit till sina professioner, det vill säga till medarbetare och chefer längst ut i styrkedjan. Genom att skapa ökat handlingsutrymme för dessa grupper, är tanken att vi ska kunna skapa ökad kvalitet i välfärdstjänsterna, samtidigt som arbetsmiljön förbättras. Detta ligger helt i linje med stora delar av bland annat organisationsforskningen, men utmaningen är att konkretisera vad det kan innebära i organisationernas praktik.

I juni 2018 överlämnades Tillitsdelegationens huvudbetänkande, tillsammans med en forskningsantologi och ett delbetänkande kring tillsynen.

Tillitsdelegationen har haft ett ovanligt brett samarbete med forskarsamhället. Kärnan i huvuduppdraget var de tolv försöksverksamheter som följdes av forskare och redovisades i forskningsantologin. I samråd med dessa forskare har Tillitsdelegationen föreslagit ett ramverk, där grundtankarna bakom uttrycket ”tillitsbaserad styrning och ledning” samlas.

Vid detta seminarium presenteras ramverket samt slutsatserna från de tolv försöksverksamheterna. Även det arbete som pågår idag introduceras. Tanken är att sedan diskutera hur man praktiskt kan arbeta för att skapa mer utrymme för professionerna, samtidigt som det också finns utrymme för kontroll och ansvarsutkrävande.

Vi kommer också diskutera vilka särskilda förutsättningar som råder i statsförvaltningen, jämfört med kommuner och regioner. Delar av Tillitsdelegationen finns på plats och det kommer finnas goda möjligheter till diskussion. Seminariet är ett samarrangemang mellan utredningen och Malmö universitet och det bjuds på fika i pausen.

Anmäl dig genom att skicka ett mail till Ewa-Marie Siwerson