Mellersta Förstadsskolan. Genrebilder. Lärarutbildningen.

Seminariumet är en del av seminarieserien Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola - en samverkan mellan Malmö stad och Malmö universitet.

I denna presentation ger Anna-Lena Godhe, forskningsledare för Skolor och förskolors digitalisering och digitala kompetens i praktiken, samt Jens Ideland och Karin Ollinen, ledare för grundskoleförvaltningens studie Digitaliseringens påverkan på undervisning och lärande, en övergripande bild av vad som framkommit i dessa studier. I båda undersökningarna har lärare intervjuats om deras definition av digital kompetens och hur de arbetar med digitala verktyg i sin undervisning.

I presentationen ges exempel på de gemensamma drag som framkommit men även på skillnader beroende på till exempel var i skolsystemet lärarna arbetar. Dessutom diskuteras vad som framkommit i studierna vad gäller relationen mellan ämnesdidaktik och digital kompetens, lärares kompetensutveckling samt digitaliseringens påverkan på likvärdighet och delaktighet. Utifrån observationer i barngrupper och klassrum, ger Anna-Lena Godhe även exempel på aspekter av undervisningen som kan bidra till att utveckla både teori och praktik. 

Vi öppnar upp för diskussion kring studierna men även för diskussioner kring hur forskning kan bedrivas i samverkan mellan kommun och universitet och de möjligheter och svårigheter som kan uppkomma. 

Målgrupp

Alla som är intresserade av forskning och utveckling av digitaliserad undervisning och dess möjligheter och begränsningar samt av forskning i samverkan mellan kommun och lärosäte. 

Medverkande

Anna-Lena Godhe, docent i utbildningsvetenskap, Malmö universitet samt Jens Ideland och Karin Ollinen, vetenskapliga utvecklingsledare, Pedagogisk inspiration Malmö.

Seminarieledare

Anna-Lena Godhe

Anmälan

Anmäl dig  senast 6 april via detta anmälningsformulär