Välkommen till ett nytt spännande seminarium i serien ”Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola”

Seminariet tar sin utgångspunkt i ett samarbete mellan Oslo kommun och Malmö stad samt Malmö universitet och universitetet OsloMet där målet är att diskutera de möjligheter och utmaningar som finns i de två städerna vad gäller yngre barns lärande, utveckling och livsvillkor.

Under seminariet kommer forskare och verksamma i förskola i respektive stad att presentera pågående projekt med särskilt fokus på föräldrasamverkan samt flerspråkighet, lek och estetiska uttrycksformer som en resurs för lärande. Därefter fortsätter seminariet med diskussioner kring frågor och problemställningar som kan leda till samarbete i forskningsprojekt. Det övergripande syftet är att skapa forskningssamarbeten mellan de två städerna som kan bidra till en ökad förståelse av, och kunskap om barndom och förskola i flerkulturella storstadsmiljöer.

Målgrupp 

Du som är intresserad av att samverka kring utvecklings- och forskningsprojekt som handlar om förskolans möjligheter och utmaningar i en tid av mångfald och rörlighet.

Medverkande 

Verksamma i förskola i Malmö stad och Oslo kommun, pedagoger från Kreativt lärcentrum i Malmö stad samt forskare från Malmö universitet, Göteborgs universitet och OsloMet.

Seminarieledare

Anne Harju, docent, Malmö universitet och vetenskaplig utvecklingsledare, Malmö stad samt Mette Tollefsrud, projektledare för REACH OsloMet – storbyuniversitet.

Anmälan 

Anmäl dig här senast den 4 mars 2021

SEMINARIESERIE: LIKVÄRDIGHET, DELAKTIGHET OCH HÅLLBARHET I FÖRSKOLA OCH SKOLA

Malmös sociala och kulturella geografi - dess flerspråkiga, mångkulturella och unga befolkning samt dess stora socioekonomiska skillnader - rymmer både utmaningar och möjligheter för de som bor och verkar i Malmö, inte minst för stadens skolförvaltningar.

Vi vill härmed välkomna såväl stadens som universitetets lärare och forskare att medverka i en seminarieserie, med målsättning att utveckla kunskap kring likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola. Seminariernas syfte är adressera Malmös förutsättningar genom att utgöra ett forum för kunskapsdelning och kunskapsutveckling som rymmer röster från olika funktioner inom förskola, skola, forskning och andra intressenter. Du som deltagare är inbjuden till att medverka i dessa samtal, vilka kommer att utgå från pågående forskning kopplad till utbildning och undervisning. Målet är att seminarierna ska bidra till och initiera ny forskning i samverkan. Respektive seminarium är därför uppdelat i två steg. Ett första, där pågående eller aktuell forskning diskuteras, och ett andra som inriktar sig mot att, utifrån vad som framkommit vid det första seminariet, slipa fram förslag till nya forskningsprojekt.

Seminarierna riktar sig till alla som arbetar med forskning och utbildning med anknytning till ovan nämnda frågor, och som är intresserade av att bidra till framtida forskningsprojekt inom området. Vi hoppas att seminarierna ska locka anställda inom skola och förskola, forskare, doktorander, lärarutbildare, studenter samt förvaltningspersonal. I seminarierna bidrar alla deltagare med sina olika perspektiv i diskussionerna om pågående forskning och initiering av fortsatta forskningsprojekt.

Vi ser fram emot öppna samtal i samverkan, där en mångfald av perspektiv och erfarenheter möts!

Inbjudan är öppen och seminarierna är gratis.