klasshandboll i idrottshallen i Landskrona. Teamkänsla, tacklingar och tågaÅrets klasshandboll engagerarKlasshandboll är ett populärt avbräck i höstterminen för stadens andra- till sjätteklassare. Turneringen har i år lockat 55 lag. Samarbete men även lite jävlar anamma verkar vara vinstfaktorer. klasshandboll i idrottshallen i Landskrona. Teamkänsla, tacklingar och tåga klasshandboll i idrottshallen i Landskrona. Teamkänsla, tacklingar och tågaÅrets klasshandboll engagerarKlasshandboll är ett populärt avbräck i höstterminen för stadens andra- till sjätteklassare. Turneringen har i år lockat 55 lag. Samarbete men även lite jävlar anamma verkar vara vinstfaktorer.

Seminariumet är en del av seminarieserien Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola - en samverkan mellan Malmö stad och Malmö universitet. 

Barns och ungas fysiska och psykiska hälsa, inte minst signaler om psykisk ohälsa, har de senaste åren fått stor uppmärksamhet i samhällsdebatten.  Upplevda psykiska besvär hos barn i åldern 10–17 år har ökat med över 100 procent på tio år. Oroväckande incidenter i form av skolattacker befäster skolan och förskolan som viktiga arenor för att tidigt upptäcka och förebygga psykisk ohälsa och utanförskap. 

Bilden av barns och ungas mående visar inga entydiga svar och i forskningen lyfts flera olika förklaringsmodeller fram som kan kopplas både till individen och till vidare strukturella faktorer. 

Skolans och förskolans viktiga roll att främja fysisk aktivitet och goda hälsovanor behöver stärkas, bland annat genom att skapa ett gemensamt engagemang och ansvar för hälsofrågor bland lärare, förskollärare och skolpersonal. På Malmö universitet och i Malmö stad pågår olika satsningar för att kartlägga och sammanställa kunskap inom området och för att stärka engagemanget i frågor kopplat till hälsa. Arbetet syftar både till att utveckla lärarutbildningen vid Malmö universitet och till att öka möjligheterna för Malmö stads skolverksamheter att främja hälsa och förebygga ohälsa, redan från förskolan.

På seminariet diskuteras hälsofrågor i detta perspektiv, inom ramen för ett kartläggnings- och utvecklingsarbete som berör både Malmö universitets lärarutbildning och Malmö stads skolverksamheter. 

Målgrupp

Lärarutbildare, lärare och annan skolpersonal, studenter samt andra intresserade med ansvar för barns och elevers hälsa, lärande och utveckling.

Medverkande

Projektledare Lisa Hellström (docent), Johan Norberg (professor), Mikael Derakhti (doktorand) från Malmö universitet samt representanter från Malmö stads skolförvaltningar.

Seminarieledare

Lisa Hellström

Anmälan

Anmäl dig senast 3 maj via detta anmälningsformulär