Att göra matematikundervisning: Diskursiva perspektiv på feedback, kropp och innehåll

Lisa Björklund Boistrup håller sin installationsföreläsning som professor i matematikens didaktik.

Sammanfattning

Matematikundervisning görs, som allting annat, inte av sig självt. Lisa kommer att berätta om sin forskning med lärare och elever i grundskolan och gymnasieskolans yrkesprogram. I denna forskning ingår ett fokus på de samhällsdiskurser som är med och möjliggör eller motverkar en undervisning i matematik för alla elever.

Resultat från Lisas undervisningsforskning visar hur daglig bedömning i form av feedback kommunicerar på ett inbjudande eller uteslutande sätt till elever. Kommunikationen kan ske verbalt men också med kroppen. Centralt är vilket innehåll som är i fokus och det visar sig att det ibland kan handla om helt andra saker än matematik.

Vad matematik kan ses som är en omtvistad fråga. Lisa undersöker i ett pågående projekt hur ett ämne som matematik kan förstås i relation till ett yrkesämne, exempelvis Hantverk-Styling. I detta arbete framträder delvis en annan matematik än den vanliga skolmatematiken. Vad vi i skolan som system förstår som teoretiska eller praktiska ämnen kan därmed utmanas.