Aktieägarna i Malmö universitet Holding AB kallas härmed till bolagsstämma den 15 april 2021 kl. 16.00 Bolagsstämman genomförs digitalt.

Dagordning

 1. Val av ordförande vid stämman
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd
 3. Val av en justeringsperson
 4. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 5. Godkännande av dagordning
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen
 7. Beslut om fastställande av resultaträkningen och balansräkningen
 8. Beslut om disposition av bolagets resultat
 9. Beslut om ansvarsfrihet åt styrelseledamöter
 10. Val till styrelsen och av revisorer
 11. Fastställande av arvoden till styrelsen och revisorerna
 12. Fastställande av ägardirektiv

Malmö universitet Holding AB
Styrelsen