Trä med skärmärken och ordet artikulationer

I samarbete med

Malmö universitet, Institutionen för konst, kultur och kommunikation/K3 och Inkonst.

Artikulationer - teoretiserande i praktiken

Artikulationer är ett centralt inslag i konstnärlig forskning. Artikulation kan ses som en process där förhållandet mellan olika element görs urskiljbart, gripbart och möjligt att förmedla och där förståelsens former, beroenden och följdverkningar synliggörs. Syftet med årets symposium är att öppna för en dialog om artikulationer som ”teoretiserande i praktiken”, om kunskapsrelaterade friheter och möjligheter, men kanske också om de rättigheter och skyldigheter som forskande för med sig. Hur utnyttjas möjligheten att genom konstnärliga artikulationer påverka teoribildning och begreppsutveckling? Hur kan konstnärlig artikulation ges utrymme inom andra forskningsfält? På vilket sätt följer den konstnärliga forskningen upp de artikulationer som den utvecklar?

Symposiet kommer att fokusera på de artikulationer och den teori- och begreppsutveckling som sker inom ramen för konstnärlig forskning, men också kritiskt uppmärksamma artikulationers kunskapsmässiga betydelse mer generellt.

Symposiet hålls på både svenska och engelska.

Program 24-25 november 2021

08.30-09.15                     
Registrering                                                       

09.15-09.20                     
Välkommen
Prodekan Magnus Nilsson, Malmö universitet, Fakulteten för kultur & samhälle

09.20-09.30
Introduktion till Artikulationer + praktikaliteter
Maria Hellström Reimer, Vetenskapsrådet & Marika Hedemyr, Malmö universitet, K3/Konst, kultur och kommunikation       

09.30-10.30
Keynote I
Camilla Eeg-Tverbakk, dramaturg, professor Institutet för estetik, Oslo Met/Storbyuniversitetet
The Art of Nurturing Spaces of the Unknown(s) fertilization through cross disciplinary encounters
Moderator: Marika Hedemyr

10.30-11.00
Paus     

11.00-12.30
Parallella Paneler

Panel I – Multiple
Katja Aglert – Archipelagic Rehearsals
Line Henriksen & Jessamy Perriam – Radio Anthropocene: Stories For and From the End of the World
Karin Reisinger – Articulations for the Researched
Massa Lemu – Theorizing Articulage
Moderator: Cecilia Sjöholm, Södertörns universitet

Panel II – Collaborative
Hugo Boothby – Listening with Elephant Ears: Articulations within Collaborative Experimental Musical Composition
Jenny Gräf Sheppard – Sonic Orientations: A Case Study for Sounding Research
Lucy Cathcart-Frödén – Multilingual Articulations
Sylvie Boisseau & Frank Westermeyer with David Zerbib – Playing at Being Human – Between AI, Animal and Plant Life
Moderator: Kristina Lindström, Malmö universitet

12.30-13.30                     
Lunch

13.30-14.30
Artistic Research Articulated – 4 projects funded by VR

Living Archives – Enhancing the role of the public archive by performing memory, open data access and participatory design (Susan Kozel, 2012-2017)
Refuse to Kill – Narratives about the unarmed men (Björn Larsson and Carl Johan Erikson, 2017-2019)
Sonic Visions of the Arctic (Åsa Stjerna, 2020-2022)
City Fables (Erling Björgvinsson, 2014-2016)
Moderator: Johan Redström, Designhögskolan, Umeå universitet

14.30-15.30
Processpaus: Inkonst och Interarts Center

Bodily Interfaces / CATALYSTS
Susan Kozel, Margrét Sara Guðjónsdóttir, Jeannette Ginslov, Keith Lim, Interarts Center

Nevin Aladag, Inkonst och Interarts Center

15.30-17.00
Parallella Paneler

Panel III – Material
Sara Gebran – Writing Choreography
Erin Lewis – Radiant Textile Systems: Textile Design Thinking in Action
Anuradha Reddy – Knotty Articulations with the Internet of Towels
Christian Sinn – Touching Photographs? The Plasticity of Photopgraphy in the Digital Age
Moderator: Staffan Schmidt, Malmö universtitet

Panel IV – Transformative
Wiebke Leister – Gestures of Artistic (Re)searching
Ray Langenbach – Disartculating Practices: What Doesn’t Kill You
Lauren Redhead – Performing ‘the Radicality of Unknowing Who We Are Becoming’
Quirijn Menken – Constellating Images: Bilderatlases as a Tool to Develop Criticality
Moderator: Annette Arlander, Konsthögskolan, Helsingfors

17.00-17.15
Paus

17.15-18.00
Keynote II
Federica Buongiorno
, filosof, seniorforskare, Università degli Studi Firenze
Emboding Codes: Articulating Musical Patterns from Reduced Data
Moderator: Suzan Kozel, Malmö universitet

18.00-19.30
Live Performance
Federica Buongiorno
Inklusive förfriskningar och mingel

 

09.15-09.30
Kulturstart (Malmö universitets kultursamverkansinitiativ) + introduktion till hörspelet Marginalintäkten 
Sara Bjärstorp, Malmö University

09.30-10.30
Keynote III + framförande
Ida Börjel, poet, & Kettil Kasang, dramaturg, översättare och förläggare
Hörspelet Marginalintäkten (The Marginal Revenue)
Moderator: Sara Bjärstorp, Malmö universitet

10.30-11.00
Paus

11.00-12.30
Parallella sessioner

Session 1 - Articulation(s) and Object(s)
Ingrid Cogne, Bergen Academy of Art and Design and Academy of Fine Arts, Vienna
HOW are (can) data (be) connected to each other? 
Moderator: Marika Hedemyr, Malmö universitet
ON SITE

Session 2 – Pre-PhD training in artistic research: a debate
I samarbete med Konstnärliga fakulteten, Lunds universitet
Moderatorer: Esa Kirkkopelto and Maria Hellström Reimer
ON SITE och på InterArts Center, samma byggnad som Inkonst

Session 3 – Travelling Transects
Lisa Diedrich, Virginia Lee & Andrea Kahn 
Moderator: Martin Calcarth-Frödén, Malmö universitet
ON SITE/ONLINE

Session 4 – Artistic (re-)articulation as an epistemological, social, and institutional practice
Mirko Nikoloic & Jaçek Smolicki
Moderator: Bojana Romic, Malmö universitet
ONLINE

12.30-13.30
Lunch 

13.30-15.00
Paralella paneler

Panel V – Embodied
Scott McLaughlin & Mira Benjamin – The Endless Mobility of Lstening
Anders Lind – Musical Articulations for Toothbrush Quartet
Lenka Veselá – Articulating the Not-Yet: Research on Chemical Becomings
Henrik Quast – Making Invisible Disabilities Visible: A Ventriloquist Lecture

Panel VI – Visuella och verbala
Catharina Gabrielsson & Eva Almqvist – Montage, faktografi och etiska dilemman i filmbaserad forskning
Jenny Wiklund – Det anatomiska språkets bidrag till begreppsutveckling om rum
Maja Hagerman – Rasbiologens blick
Liv-Jenny Sandberg och Åsa Wikberg-Nilsson – Bildligt artikulerat möjlighetsutrymme

Moderator: Åsa Harvard-Maare, Malmö universitet

15.00-15.30
Avslutande kommentarer
Markus Degerman, ordförande för Vetenskapsrådets Kommitté för konstnärlig forskning 2017- 2021

Maria Hellström Reimer, vetenskaplig rådgivare


Maria.HellstromReimer@vr.se