Seminarium i serien ”Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola”

Innehållet i detta seminarium planeras utifrån seminariet den 8 december med samma tema. Vid seminariet kommer forskare från forskningsprogrammet LIT (Literacy and Inclusive Teaching) vid Malmö universitet att tillsammans med lärare, skolledare och andra anställda inom skolutveckling i Malmö stad diskutera forsknings-/utvecklingsarbeten med fokus på ämnesspråket.

Läs mer om LIT (Literacy and Inclusive Teaching)

Läs mer om forskningsprogrammet LIT vid Malmö universitet 

Seminariet syfte 

  1. hitta ingångar till praktiknära skolforskning som utgår från de behov, utmaningar och frågeställningar som skolans verksamma möter i anslutning till ämnesundervisning och litteracitet.
  2. bidra med kunskap om hur ämnesundervisningen kan utvecklas och förbättras ur ett språkligt perspektiv i syfte att främja elevers lärande.
  3. diskutera framtida samarbete och gemensamma ansökningar om forskningsmedel.

Målgrupp 

Du som är intresserad av att samverka kring utvecklings- och forskningsprojekt som rör ämnesspråk kopplat till förutsättningar för elever att kunna ta del av undervisning, utveckla nya kunskaper och lyckas i skolan.

Medverkande

Forskare från forskningsprogrammet LIT, lärare, skolledare och andra anställda inom skolutveckling i Malmö stad 

Seminarieledare: Annika Karlsson, vetenskaplig utvecklingsledare, Malmö stad och lektor, Malmö universitet

Anmälan 

Anmäl dig här senast den 2 februari 2021

SEMINARIESERIE: LIKVÄRDIGHET, DELAKTIGHET OCH HÅLLBARHET I FÖRSKOLA OCH SKOLA

Malmös sociala och kulturella geografi - dess flerspråkiga, mångkulturella och unga befolkning samt dess stora socioekonomiska skillnader - rymmer både utmaningar och möjligheter för de som bor och verkar i Malmö, inte minst för stadens skolförvaltningar.

Vi vill härmed välkomna såväl stadens som universitetets lärare och forskare att medverka i en seminarieserie, med målsättning att utveckla kunskap kring likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola. Seminariernas syfte är adressera Malmös förutsättningar genom att utgöra ett forum för kunskapsdelning och kunskapsutveckling som rymmer röster från olika funktioner inom förskola, skola, forskning och andra intressenter. Du som deltagare är inbjuden till att medverka i dessa samtal, vilka kommer att utgå från pågående forskning kopplad till utbildning och undervisning. Målet är att seminarierna ska bidra till och initiera ny forskning i samverkan. Respektive seminarium är därför uppdelat i två steg. Ett första, där pågående eller aktuell forskning diskuteras, och ett andra som inriktar sig mot att, utifrån vad som framkommit vid det första seminariet, slipa fram förslag till nya forskningsprojekt.

Seminarierna riktar sig till alla som arbetar med forskning och utbildning med anknytning till ovan nämnda frågor, och som är intresserade av att bidra till framtida forskningsprojekt inom området. Vi hoppas att seminarierna ska locka anställda inom skola och förskola, forskare, doktorander, lärarutbildare, studenter samt förvaltningspersonal. I seminarierna bidrar alla deltagare med sina olika perspektiv i diskussionerna om pågående forskning och initiering av fortsatta forskningsprojekt.

Vi ser fram emot öppna samtal i samverkan, där en mångfald av perspektiv och erfarenheter möts!

Inbjudan är öppen och seminarierna är gratis.