Rörelse i förskolan

Om rörelse i förskolan

De flesta barn går i förskola i Sverige och förskolan är viktig för barns utveckling och lärande, och därmed betydelsefull för utveckling av och genom rörelse. Det finns ett växande intresse för och kunskap om betydelsen av rörelse och nyligen publicerades globala rekommendationer för barn i förskoleåldern rörande fysisk aktivitet av Världshälsoorganisationen.

Det finns många studier om rörelse i förskolan internationellt, dock finns det få studier inom området i Sverige. I denna föreläsning diskuteras utifrån genomförda studier vad som kan karaktärisera rörelse i förskolan och exempel på hur man kan arbeta med detta i verksamheten.

Föreläsaren

Jan-Eric Ekberg är forskare och lärarutbildare vid institutionen för idrottsvetenskap vid Malmö universitet. Han forskar bland annat kring undervisning i rörelse i förskolan och hur rörelse behandlas i policydokument för förskola och förskollärarutbildning i olika länder.

Anmälan

Skicka in din anmälan senast den 28 mars. Länk till Zoom skickas ut på morgonen samma dag.

Anmäl dig här