Forskningsgrupperna Philosophical studies in education och Childhood education bjuder in till seminarium om Foucaults tänkande.

Med utgångspunkt i deras två nya böcker At tænke med Foucault och Maktens skepnader och effekter. Maktanalys i Foucaults anda vill Bjørn Hamre, Gerd Christensen, Jonas Qvarsebo och Thom Axelsson diskutera centrala aspekter vid Foucaults tänkande utifrån bockarnas respektive vinklar.

Seminariet är öppet för alla och vi hoppas på en levande diskussion.

Seminariet äger rum i OR:E439 kl. 10.15-15.00 den 28. Februari inklusive gemensam lunch till självkostnadspris.

Anmälan till morten.korsgaard@mau.se, efter principen om 'först till kvarn' då vi har begränsade platser (skriv gärna om du vill med till lunch så vi vet hur många vi skal boka bord till).

Se nedan för beskrivningar av böckerna.

At tænke med Foucault

At tænke med Foucault tager afsæt i en af det 20. århundredes største tænkere, Michel Foucault, og forklarer, hvordan hans begreber og forståelser af f.eks. diskurs, subjektivering, magt og viden kan fungere som nøglebegreber til at analysere den måde, vi forstår verden og os selv på.

Med Foucaults blik bliver det muligt at se, hvad det vi gør, gør. Dermed kan vi få øje på de mulighedsrum for bestemte måder at være og gøre på, der findes i enhver sammenhæng – og samtidig også forhandle og skubbe dertil.
Bogen er inddelt i to: I første del introduceres til Foucaults teoretiske begreber og deres indbyrdes sammenhæng. I anden del sættes begreberne i spil, og igennem konkrete eksempler vises det, hvordan Foucaults begrebsapparat gør det muligt at se ting, der ligger skjult i det åbenbare.

Bogen giver desuden en introduktion til Foucaults begreber om ethos og parrhesia, der tilsammen fremskrives som en etisk pligt til sandhed. Dermed udlægges de mere normative og ikke så ofte beskrevne sider af Foucaults forfatterskab, der ikke desto mindre er en væsentlig del af hans projekt.

At tænke med Foucault er en introduktion til Foucaults tænkning, der giver læseren de nødvendige nøglebegreber og -forståelser til en kritisk-analytisk tilgang til vores samtid.

Maktens skepnader och effekter. Maktanalys i Foucaults anda.

Denna bok ger kunskap och redskap för att arbeta med Foucaultinspirerad maktanalys. I bokens första del presenteras Foucaults tänkande om makt utifrån ett antal övergripande begrepp som beskriver maktens skepnader och effekter ur ett historiskt perspektiv. Här får läsaren stifta bekantskap med de maktbegrepp som Foucault formulerade för att beskriva makt under olika historiska perioder: suverän och disciplinär makt, biomakt, pastoral makt och styrningsmakt.

Bokens andra del är metodiskt inriktad och ger verktyg för att arbeta med Foucaults tänkande om makt i empiriska undersökningar. Här diskuteras de specifika teoretiska och analytiska utgångspunkterna för en maktanalys.

Boken avslutas med exempel från författarnas egen forskning  och ger råd om hur man kan arbeta med maktanalysen i konkreta undersökningar.