Välkommen till ett nytt spännande seminarium i serien ”Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola”

Med avstamp i en forskningsstudie är det tänkt att seminariet diskuterar förståelsen för, och användande av, vetenskapligt förhållningssätt och metod i skolans praktik. Syftet med studien var att implementera vetenskapligt förhållningssätt genom att låta deltagarna pröva att genomföra ett utvecklingsarbete i form av ett praktiknära forskningsprojekt. Projektet genomfördes i samverkan mellan forskaren och en grupp lärare och rektorer enligt aktionsmodell, som står för idé, problemformulering, förberedelser, planläggning, genomförande och analys under forskarens handledning. Studiens resultat väcker frågor kring hur en vetenskaplig grund kan etableras för en skolas pedagogiska utvecklingsarbete och hur vetenskaplig metod kan utgöra ett viktigt element i detta etableringsarbete.

Frågor som kan dryftas vid seminariet utifrån den genomförda studiens resultat är; vilka möjligheter erbjuder ett vetenskapligt förhållningssätt skolans utvecklingsarbete? Hur kan ett vetenskapligt förhållningssätt etableras i en skolas dagliga verksamhet? Vägar framåt i direkt samverkan mellan skola och universitet för att stärka en skola på vetenskaplig grund?

Målgrupp 

Lärare, rektorer inom förskola och skola och skolutvecklare inom skolförvaltning samt lärarutbildare och forskare på universitetsnivå.

Medverkande och seminarieledare 

Lars Lagergren, docent, Malmö universitet

Anmälan 

Anmäl dig här senast den 13 april 2021 

SEMINARIESERIE: LIKVÄRDIGHET, DELAKTIGHET OCH HÅLLBARHET I FÖRSKOLA OCH SKOLA

Malmös sociala och kulturella geografi - dess flerspråkiga, mångkulturella och unga befolkning samt dess stora socioekonomiska skillnader - rymmer både utmaningar och möjligheter för de som bor och verkar i Malmö, inte minst för stadens skolförvaltningar.

Vi vill härmed välkomna såväl stadens som universitetets lärare och forskare att medverka i en seminarieserie, med målsättning att utveckla kunskap kring likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola. Seminariernas syfte är adressera Malmös förutsättningar genom att utgöra ett forum för kunskapsdelning och kunskapsutveckling som rymmer röster från olika funktioner inom förskola, skola, forskning och andra intressenter. Du som deltagare är inbjuden till att medverka i dessa samtal, vilka kommer att utgå från pågående forskning kopplad till utbildning och undervisning. Målet är att seminarierna ska bidra till och initiera ny forskning i samverkan. Respektive seminarium är därför uppdelat i två steg. Ett första, där pågående eller aktuell forskning diskuteras, och ett andra som inriktar sig mot att, utifrån vad som framkommit vid det första seminariet, slipa fram förslag till nya forskningsprojekt.

Seminarierna riktar sig till alla som arbetar med forskning och utbildning med anknytning till ovan nämnda frågor, och som är intresserade av att bidra till framtida forskningsprojekt inom området. Vi hoppas att seminarierna ska locka anställda inom skola och förskola, forskare, doktorander, lärarutbildare, studenter samt förvaltningspersonal. I seminarierna bidrar alla deltagare med sina olika perspektiv i diskussionerna om pågående forskning och initiering av fortsatta forskningsprojekt.

Vi ser fram emot öppna samtal i samverkan, där en mångfald av perspektiv och erfarenheter möts!

Inbjudan är öppen och seminarierna är gratis.