Licentiatseminarium med Greger Nyberg. Försvar av licentiatuppsats vid Institutionen för Socialt arbete.

Titel: ”Liksom… att jag har en fri vilja… Brukares självbestämmande inom gruppbostad och personlig assistans i LSS”

Licentiatuppsatsen har som syfte att granska hur självbestämmande för brukare med intellektuell funktionsnedsättning upplevs och beskrivs av brukare och personal inom LSS-insatserna gruppbostad och personlig assistans.

Personalens centrala roll för brukarens självbestämmande

Personalen har en central roll när det gäller att förverkliga intentionerna i LSS, vilket i denna uppsats primärt handlar om stödet till brukarnas självbestämmande. Uppsatsen omfattar därför två delstudier, en som riktar sig mot brukarnas upplevelse och erfarenhet av sitt självbestämmande och en som undersöker personalens syn på och förhållningssätt till brukarnas självbestämmande.

Metod

I studien har en kvalitativ metod använts med tematiserade intervjuer och gruppintervjuer för att fånga informanternas tankar. I personalstudien har även s.k. vinjetter använts. Sammantaget ger delstudierna två skilda perspektiv från primärkällor som kan bidra med kunskap om vardagsverkligheten kring brukarnas självbestämmande.

Om seminariet

Ordförande för licentiatseminariet: Carin Cuadra, Professor, Malmö universitet.
Huvudhandledare: Ann-Christine Gullacksen, docent i Socialt arbete.

Betygsnämnd:
Professor Charlotta Löfgren-Mårtensson, Malmö universitet, betygsnämndens ordf.
Docent Arne Kristiansen, Socialhögskolan, Lunds universitet.
Docent Martin Molin, Högskolan Väst.
Professor (emeritus) Anna-Lena Tvingstedt, Malmö universitet (reserv)