Seminarium i serien ”Likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola”

Seminariet arrangeras av Malmö stad och Malmö universitet.

Malmöungdomars väg till arbete genom högre utbildning (MUVAH) är en kunskapsallians mellan Malmö stad och Malmö universitet som bland annat syftar till att kartlägga och förstå ungas vägar genom utbildningssystemet och vidare till arbetslivet. Vi har detaljerade uppgifter om elevernas bakgrundsförhållanden och försörjningsvillkor efter avslutade utbildning. I en pågående studie följs elever som gick i årskurserna 6–9 i Malmös grundskolor år 2008 upp 10 år efteråt och resultaten visar många intressanta, både oväntade och väntade mönster.  

I det första MUVAH-seminariet den 9 september uppkom många intressanta synpunkter och frågeställningar kopplade till resultaten. En fråga som kom upp handlade om betydelsen av tidig vägledning för att öka elevernas valkompetens inför gymnasiet, bland annat för att tydliggöra hur olika utbildningsval påverkar förutsättningarna på arbetsmarknaden. Dessa frågor kommer vi spinna vidare på i seminariet, där även ny data från studien presenteras med fokus på valen till gymnasieskolan i Malmö.

  • Hur ser valen till gymnasiet ut?
  • Vilka elever väljer vad, yrkesutbildning respektive högskoleförberedande utbildning?
  • Hur kan förutsättningarna för valen till gymnasiet göras mer likvärdiga?

Det är några av frågorna som kommer avhandlas på seminariet. Vår förhoppning är att vi tillsammans hittar intressanta frågeställningar, kontakter och idéer att bygga MUVAH vidare på. Seminariet uppmuntrar till aktivt deltagande, allas erfarenheter och infallsvinklar är lika viktiga. Vår förhoppning är en bred uppslutning där olika röster kommer till tals.

Målgrupp 

Alla verksamma inom skola, lärarutbildning och studie- och yrkesvägledarutbildningen. Studie- och karriärvägledare från Malmö universitet och andra verksamheter inom kommuner. Alla som jobbar med barn och ungdomar (till exempel föreningar, organisationer) och alla som deltog i det första MUVAH-seminariet den 9 september 2020.

Medverkande 

Jonas Olofsson, professor, Malmö universitet
Eva Ekmark, utvecklingssamordnare för SYV-frågor i Malmö stad

Seminarieledare: Anna Singhateh, samordnare för MUVAH i Malmö stad.

Anmälan 

Anmäl dig här senast den 19 januari 2021

SEMINARIESERIE: LIKVÄRDIGHET, DELAKTIGHET OCH HÅLLBARHET I FÖRSKOLA OCH SKOLA

Malmös sociala och kulturella geografi - dess flerspråkiga, mångkulturella och unga befolkning samt dess stora socioekonomiska skillnader - rymmer både utmaningar och möjligheter för de som bor och verkar i Malmö, inte minst för stadens skolförvaltningar.

Vi vill härmed välkomna såväl stadens som universitetets lärare och forskare att medverka i en seminarieserie, med målsättning att utveckla kunskap kring likvärdighet, delaktighet och hållbarhet i förskola och skola. Seminariernas syfte är adressera Malmös förutsättningar genom att utgöra ett forum för kunskapsdelning och kunskapsutveckling som rymmer röster från olika funktioner inom förskola, skola, forskning och andra intressenter. Du som deltagare är inbjuden till att medverka i dessa samtal, vilka kommer att utgå från pågående forskning kopplad till utbildning och undervisning. Målet är att seminarierna ska bidra till och initiera ny forskning i samverkan. Respektive seminarium är därför uppdelat i två steg. Ett första, där pågående eller aktuell forskning diskuteras, och ett andra som inriktar sig mot att, utifrån vad som framkommit vid det första seminariet, slipa fram förslag till nya forskningsprojekt.

Seminarierna riktar sig till alla som arbetar med forskning och utbildning med anknytning till ovan nämnda frågor, och som är intresserade av att bidra till framtida forskningsprojekt inom området. Vi hoppas att seminarierna ska locka anställda inom skola och förskola, forskare, doktorander, lärarutbildare, studenter samt förvaltningspersonal. I seminarierna bidrar alla deltagare med sina olika perspektiv i diskussionerna om pågående forskning och initiering av fortsatta forskningsprojekt.

Vi ser fram emot öppna samtal i samverkan, där en mångfald av perspektiv och erfarenheter möts!

Inbjudan är öppen och seminarierna är gratis.