Ifrågasatt kvalitet för förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen mot förskoleklass och åk 1-3. Hög kvalitet för grundlärarutbildningen mot fritidshem. De omdömena får de granskade lärarutbildningarna på Malmö universitet av UKÄ, Universitetskanslersämbetet på tisdagen. Tidigare har även grundlärarutbildningen 4-6 fått omdömet hög kvalitet.

—Vi har läst UKÄ:s utlåtanden och kommer studera dem noggrant, säger dekan Anders Linde-Laursen på Fakulteten för lärande och samhälle. Det ges ros åt våra granskade utbildningar och vi upplever att arbetet med hela utvärderingsprocessen varit drivande för vårt kvalitetsarbete.
—Samtidigt tar vi självfallet den kritik som riktas mot förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningen F-3 på djupaste allvar. Dessa utbildningar får beröm, men i vissa delar även kritik, vilket vi tar med i vår pågående kvalitetsutveckling.  
Malmö universitet har nu ett år på sig att komma till rätta med bristerna.
— Under tiden pågår utbildningarna som vanligt för alla studenter och vi kommer anta nya studenter till dessa utbildningar till hösten, säger Anders Linde-Laursen.

Hälften ifrågasatta nationellt

UKÄ, har under de senaste åren granskat alla förskollärarutbildningar och alla grundlärarutbildningar i Sverige. Av de nu granskade 19 förskollärarutbildningarna får 8 omdömet ifrågasatt kvalitet. Grundlärarutbildningarna har tre inriktningar; mot förskoleklass och åk 1-3, mot 4-6 och mot fritidshem. Av de nu granskade F-3 utbildningarna får 11 av 18 omdömet ifrågasatt kvalitet, 9 av 18 4-6 utbildningar får omdömet ifrågasatt kvalitet och mot fritidshem får 4 av 12 omdömet ifrågasatt kvalitet.  Ser man på utfallet bedöms knappast Malmö universitets utbildningar ha sämre kvalitet än många andra lärosätens. Vad gäller grundlärarutbildningen på Malmö universitet får två av tre inriktningar hög kvalitet.

Både förskollärarutbildningen och grundlärarutbildningens inriktning mot förskoleklass och åk 1-3 kritiseras enbart på bedömningsgrunden måluppfyllelse.  Alla de andra bedömningsgrunderna; personal, utbildningsmiljö, jämställdhet, uppföljning, åtgärder, återkoppling, studentperspektiv och arbetsliv och samverkan bedöms ha  tillfredställande kvalitet.

Vad gäller förskollärarutbildningen kritiserar UKÄ bland annat att utbildningen inte säkerställer att studenterna visar kunskaper inom det förskolepedagogiska området, vetenskapsteori och forskningsmetoder när examen utfärdas.  UKÄ vill att Mau fortsätter att utveckla sambandet mellan examinationsmål, kursmål, innehåll, examination och bedömning.

När det gäller de tre inriktningarna inom grundlärararutbildningen på Malmö universitet är det alltså endast F-3 som kritiseras. Även här är det måluppfyllelsen som fallerar, medan övriga bedömningsområden håller tillfredställande kvalitet.

UKÄ  anmärker bland annat på att grundlärarutbildningen mot F-3 inte säkerställer studenternas ämneskunskaper och kunskaper om vetenskapsteori och forskningsmetoder. UKÄ bedömer att det samlade underlaget visar brister i hur utbildningen integrerar ämneskurser, ämnesdidaktik och den verksamhetsförlagda utbildningen.

Något förbryllande

—Det är något förbryllande att F-3 inriktningen kritiseras ganska skarpt medan inriktningen mot 4-6 erhöll omdömet hög kvalitet, säger dekan Anders Linde-Laursen. De två utbildningarna bedrivs parallellt i Malmö, har likartad uppbyggnad och hämtar mycket inspiration från varandra.

När det gäller inriktningen mot 4-6 berömde UKÄ den verksamhetsförlagda utbildningen, de studentaktiva lärandeformerna och den tydliga forskningsmiljön vid lärosätet.   

UKÄ har mycket gott att säga om inriktningen mot fritidshem. Utbildningen får omdömet hög kvalitet. UKÄ framhåller att det finns en  tydlig tråd genom utbildningen som säkrar progression. Upplägget av arbetet med vetenskaplig teori och vetenskapliga metoder är teoretiskt ambitiöst och utbildningen arbetar särskilt för att öka studenternas akademiska litteracitet.

Text: Helena Smitt