Vetenskapsrådet beviljar medel till fem nya forskningsprojekt vid Biofilms – Research Center for Biointerfaces. Forskningen inom de fem projekten spänner brett, bland annat hoppas forskarna kunna bidra till utvecklingen av läkemedel som verkar mot antibiotikaresistenta bakterier.

- Det är otroligt glädjande, för centret i stort men i synnerhet för de berörda forskarna. Centret har många forskningsprojekt av tillämpad karaktär men VR-bidragen skapar en ökad möjlighet att ytterligare stärka grundforskningen, vilket är en viktig förutsättning för fruktbara samarbetsprojekt framöver, säger Therese Nordström, föreståndare för Biofilms – Research Center for Biointerfaces.

Kontroll med hjälp av syntetiska byggstenar

Under ledning av professor Börje Sellergren ska en grupp forskare utveckla en syntetisk modell av biologiska cellmembran, s.k. reversibla själv-organiserade skikt. Dessa utmärker sig genom att vara stabila och enkla att tillverka och anpassa till olika tillämpningar. 
- Genom att använda syntetiska byggstenar kan vi kontrollera rörelsen av molekylerna i modell-membranet och på så vis efterlikna cellmembranets dynamik. Denna är viktig för cellers beteende och växelverkan med andra celler, samt vid bakterie- och virusinfektioner, förklarar Sellergren.

Forskningen kan på sikt bidra till utvecklingen av diagnostiska redskap eller läkemedel som verkar mot antibiotikaresistenta bakterier, men även till nya möjligheter att odla celler för vävnadsrekonstruktion på ett kontrollerat sätt.
Sellergren har även fått medel till projektet ”Fiberoptiska virussensorer baserade på nanoplasmonik och reversibla självorganiserande skikt”, som ska undersöka värdet av en ny typ av sensorer för detektion av virus.

Åderförkalkning och framtida läkemedelsframställning

Professor Marité Cárdenas ska leda ett forskningsprojekt som kan öka förståelsen för åderförkalkningens mekanismer. Forskarna ska studera kopplingen mellan lipoproteiners sammansättning och struktur samt olika lipoproteiners interaktion med blodkärlens ytor. Ny kunskap om de tidiga molekylära händelserna kan leda till utveckling av mer specifika markörer som kan användas vid diagnos av åderförkalkning.

Cárdenas har även beviljats medel till ett forskningsprojekt där man studerar det maskineri som bygger biologiska molekyler i växter. Genom att öka kunskapen om hur maskineriet regleras hoppas forskarna på sikt kunna bygga biosyntestiska celler som kan användas vid till exempel läkemedelsframställning.
- Många farmaceutiska substanser hämtas idag från växter. Att extrahera rena produkter är dock en stor utmaning eftersom substanserna förkommer i låga koncentrationer. Att kunna framställa dessa på ett modifierat biosyntetisk väg skulle vara en stor vinst, säger Cárdenas.

Biologiska reaktioner på nanopartiklars ytor

Professor Tautgirdas Ruzgas ska leda ett projekt där man ska studera biologiska reaktioner på nanopartiklars ytor, detta för att förstå hur reaktionerna kan användas vid utveckling av nya sensorer.
- Det talas mycket om sakernas internet och artificiell intelligens. För att den nya tekniken ska fungera i samhället krävs nya tråd- och batterilösa sensorer. Jag hoppas vår forskning ska bidra till utvecklingen av sådana, säger Ruzgas.

Utöver forskare vid Biofilms – Research Center for Biointerfaces får Lindsay Richard Merte vid Fakulteten för teknik och samhälle medel för ett forskningsprojekt som ska undersöka plana materials prestanda och hur denna är kopplad till dess ytstruktur på atomnivå med hjälp av röntgenspektroskopi. Detta är forskning som på sikt bland annat kan bidra till billigare och effektivare katalytisk avgasrengöring.

Dynamic self assembled monolayers as cell membrane mimics and their interactions with cells and pathogens

Structure, Composition and Dynamics of Lipoproteins: How to Get New Clinical Markers for Atherosclerosis

Neutron scattering and selective deuteration for elucidating how lipids regulate metabolon formation

Wireless biosensors based on oxidation and reduction of nanoparticles

Fiberoptic virus sensors based on nanoplasmonics and reversible self assembled monolayers

 

Text: Charlotte Löndahl Bechmann