Färre Malmöbor pendlar till arbetet än tidigare, enligt ny studie. Forskningen visar dock att kvinnor, och de som bor i områden med lägre medelinkomst, i mindre utsträckning har möjlighet att arbeta hemifrån än andra. Denna skillnad har ökat under pandemin.

Coronapandemin har påverkat många aspekter av vardagen, inte minst våra resvanor. Forskare vid Malmö universitet och Lunds universitet studerat hur pandemin ändrat Malmöbors resvanor genom att be respondenter beskriva hur de rest före och under pandemin. Forskningen har bedrivits inom ramen för K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

De resor som i stor utsträckning påverkats av pandemin är Malmöbors resor till arbete och skola. De som sedan tidigare hade möjlighet att arbeta hemifrån har uppgett att de under pandemin arbetar hemifrån i större utsträckning än vad de gjorde tidigare.

Hemarbete inte möjligt för alla

De som inte hade möjlighet att arbeta hemifrån före pandemin har i liten utsträckning möjlighet att göra det under pandemin. Studien indikerar att kvinnor, och Malmöbor i områden med lägre inkomst. i större utsträckning har fortsatt pendla till arbetet. Flera ser svårigheter med att resa kollektivt, menar Helena Bohman, universitetslektor vid Malmö universitet och en av forskarna bakom studien.

– Om kollektivtrafikmyndigheter nu, på grund av vikande intäkter, ser sig tvungna att dra ner på antalet turer är det viktigt att beakta var de som inte har möjlighet att arbeta hemifrån bor, arbetar och på vilka tider de reser, säger Helena Bohman.

Kollektivtrafik väljs bort

Några av de respondenter som nu arbetar hemifrån i större utsträckning än tidigare berättar att de inte längre pendlar med kollektivtrafiken de dagar då de fortfarande reser till sin arbetsplats. För de med tillgång till bil kan bilen då te sig som ett mer attraktivt alternativ.

– Pandemin kan komma att påverka arbetslivet så att fler i större utsträckning fortsätter att arbeta hemifrån och kanske reser till sin arbetsplats en eller ett par dagar i veckan. Ändrade resvanor kan i sin tur påverka hur resenärer uppfattar kollektivtrafikens prismodell, i vilken utsträckning det är attraktivt att köpa månadskort och om resenärer uppfattar kollektivtrafiken som ett prisvärt alternativ för sin pendling, menar Helena Bohman.

De som besvarat forskarnas enkät berättar att de under pandemin besökt grönområden och andra platser för rekreation utomhus i större utsträckning än vanligt.

– Eftersom pandemin ser ut att fortsätta påverka allas vår vardag under hösten kan det vara viktigt att upprätthålla stadsbors tillgång till grönområden och olika slags aktiviteter utomhus, säger Helena Bohman.

Så har studien genomförts

Enkätstudien av Malmöbors resvanor genomfördes den 8-27 maj och respondenterna har i en digital enkät själva beskrivit hur pandemin påverkat deras resvanor. Respondenterna har kontaktats via sociala medier och är något äldre och har något högre inkomst än den genomsnittliga Malmöbon. Fler kvinnor än män har valt att besvara enkäten.

Helena Bohman, Désirée Nilsson och Vanessa Stjernborg från Malmö universitet samt Jean Ryan från Lunds universitet har deltagit i studien.

Ta del av universitets forskning om corona