Nu är Malmö universitets Agenda för globalt engagemang lanserad. Agendan som är Malmö universitets riktmärke för de kommande sex åren ska förstärka och utveckla lärosätets globala engagemang genom inkluderande och ansvarsfullt internationaliseringsarbete.

– Agendan är framskriven som ett stöd i vårt arbete med att förstärka globalt engagemang och internationalisering i vår forskning, utbildning, samverkan och administration. Agendan står inte för sig själv utan behöver avsiktligt vävas in i våra verksamhetsplaner och kontinuerligt följas upp i linje med vårt kvalitetsramverk, säger Cecilia Christersson, vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande.

Rådet för globalt engagemang (RÅGE) vid Malmö universitet fick 2019 uppdraget att ta fram en agenda grundad i universitetets Strategi 2022 och i linje med FN:s globala mål för hållbar utveckling. Enligt agendan ska universitetet tydliggöra sitt globala engagemang inom fyra nyckelområden:

  • Ett universitet med globalt kompetenta studenter
  • Ett universitet med forskning för global påverkan
  • Ett universitet med global närvaro
  • Ett inkluderande globalt universitet

Agendan lyfter fram, för att nämna några exempel, olika sätt att möjliggöra studenters globala erfarenheter, värdesättande av medarbetares internationella kompetenser men också vikten av att bygga internationella samarbeten inom forskning. Det handlar också om att stödja forskning som kan bidra till att lösa globala utmaningar.

Under framtagandet av Agendan har representanter från hela universitetet bjudits in för att ge sina inspel. Arbetet har varit involverande genom aktiva dialoger med representanter från alla fakulteter, liksom universitetsbiblioteket, administration, och universitets studentföreningar.

– Det har varit en lärorik och engagerande process där vi jobbat tillsammans och där många har bidragit med värdefulla perspektiv. Det framgår också i Agendan som är såväl visionär, som konkret, och hanterbar vad gäller uppföljning. Det känns oerhört stimulerande att vi nu gemensamt ska se till att nå målbilden 2026, säger Cecilia Christersson.