På onsdag samlas en rad framstående internationella företrädare i lärande för hållbar utveckling under en konferens på Malmö universitet. Konferensen lyfter fram akademins roll och behovet av internationalisering ur olika perspektiv.

Enligt FN:s globala mål för hållbar utveckling ska världens länder till 2030 avskaffa extrem fattigdom, minska ojämlikheter och orättvisor i världen, främja fred och rättvisa och lösa klimatkrisen. Är det möjligt för universiteten att på riktigt bidra till att förbättra samhället och skapa en hållbar utveckling i världen? Hur kan lärosäten verka för att lärande i högre utbildning och forskning verkligen gör avtryck och påverkar i rätt riktning?

För att nå FN:s globala hållbarhetsmål behöver lärosäten samarbeta och samverka med olika samhällsaktörer.

Cecilia Christersson, vicerektor för globalt engagemang och utmaningsbaserat lärande, Malmö universitet

Framstående språkrör för internationalisering

Fyra huvudtalare är inbjudna till konferensen "Universitetens roll för hållbar utveckling i en global värld" på Malmö universitet onsdag 21 november. Under eftermiddagen kopplas sedan den öppna föreläsningen med professor Rainer Bauböck, inom seminarieserien Knowledge for Change, ihop med konferensen på temat migration och mobilitet.
– Eftersom vi i år firar att vi blivit universitet och har 20-årsjubileum som lärosäte är det ett utmärkt tillfälle att även lyfta fram den viktiga frågan globalt engagemang där Malmö universitet ligger långt framme, säger Cecilia Christersson.

Charles A. Hopkins, verkar utifrån York University i Toronto, Kanada, där han innehar en av de första UNESCO professurerna. Han initierade och grundade tidigt principerna inom lärande för hållbar utveckling - Education for Sustainable Development, ESD. Hopkins föreläser om de utmaningar som universiteten står inför för att kunna driva och bidra till en hållbar framtid.

Professor Jacek Witkos är ordförande för European Network of Universities SGrupp i vilket 34 universitet i Europa ingår i. Witkos kommer att tala om strävan mot akademisk excellens, det globala medborgarskapet och vikten av att agera i nätverk för att undanröja några av universitetens inbyggda hinder.

Professor Amanda Murphy är chef för Centre for Higher Education Internationalisation i Milano, Italien. Detta är det enda centret i världen som erbjuder ett forskarutbildningsprogram med särskilt fokus på internationalisering inom högre utbildning. Murphy kommer tala om effekter av forskning om internationalisering i högre utbildning.

Sveriges agenda för internationalisering

Agneta Bladh är särskild utredare åt regeringen och ordförande i Vetenskapsrådets styrelse. Tidigare har hon bland annat varit generaldirektör för Högskoleverket, statssekreterare i Utbildningsdepartementet, rektor för Högskolan i Kalmar och ledamot i EU:s högnivågrupp för modernisering av högre utbildning. Bladh kommer att berätta om Sveriges agenda för internationalisering. Den 31 oktober lämnade Bladh in ett slutbetänkande om nya mål och en ny nationell strategi för internationalisering av svenska lärosäten och hur alla studenter ska få internationella perspektiv i sin utbildning.

Malmö universitet ligger långt framme

Cecilia Christersson tror starkt på den viktiga roll universiteten har i att bidra till hållbar utveckling. Själv är Cecilia Christersson sedan länge starkt engagerad i globalt arbete, bland annat som ordförande för Sveriges universitets- och högskoleförbunds (SUHF:s) arbetsgrupp för flyktingfrågor och 2015 ledde hon ett internationellt samarbete för att påverka inkludering av högre utbildning i FN:s hållbarhetsmål.

En övergripande gemensam plan för internationalisering

Malmö universitet står nu i startgroparna för att ta fram en övergripande gemensam plan för internationalisering och globalt engagemang med tydliga mål kopplade till universitetets strategi fram till 2022. Genom en nyligen genomförd kartläggning av Malmö universitets samlade internationaliseringsarbete finns nu ett bra underlag.

Genom att synliggöra våra internationella samarbeten både på fakultets- och lärosätesnivå har vi möjlighet att identifiera vilka strategiska allianser som behöver stärkas, för att nå gemensamma mål, exempelvis i arbetet med FN:s hållbarhetsmål inom högre utbildning och jämställdhet.

Cecilia Christersson, vicerektor Malmö universitet

Ett bra exempel på samarbete mellan lärosäten och länder är det STINT-finansierade projektet South Africa - Sweden University Forum (SASUF).
– SASUF-projektet är ett utmärkt exempel på en modell för hur vi utvecklar internationellt övergripande lärosätesamarbete.

Ett annat viktigt område är att stärka internationaliseringen på hemmaplan. Det handlar både om hur universitetet tar hand om mångfalden bland medarbetare och studenter men också om utveckling och erkännande av pedagogik och kompetens ur ett globalt perspektiv.