Malmö universitets ämneslärarutbildning håller hög kvalitet. Det visade resultaten av UKÄs granskning som presenterades den 19 februari. Bara i ett ämne, matematik, ifrågasattes kvaliteten och där är redan flera åtgärder vidtagna eller på gång.

– Vi välkomnar UKÄs genomgång av våra utbildningar eftersom det bidrar till och driver på vårt långsiktiga kvalitetsarbete. Vi är också glada över att Malmö universitets ämneslärarutbildning håller hög kvalitet på nästan alla områden, säger Anders Linde-Laursen, dekan vid Fakulteten för lärande och samhälle, som ansvarar för landets tredje största lärarutbildning

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har under 2019 granskat landets ämneslärarutbildningar. Vid Malmö universitet har ämnena bild, idrott och hälsa, matematik, svenska samt samhällskunskap för årskurserna 7-9 och gymnasieskolan granskats. Fyra av fem ämnen, alla ämnens utbildningsvetenskapliga kärna och verksamhetsförlagda utbildning, håller hög kvalitet, enligt UKÄ. 

Brist på disputerade lärare

På en punkt, ämnet matematik, ifrågasätter UKÄ kvaliteten. Det rör sig framförallt om bristen på disputerade lärare inom matematikdidaktik men även omfattningen på undervisning i matematisk teori ifrågasätts.

– Vi har redan anställt en professor och en lektor i matematikdidaktik. En biträdande lektor är på väg att rekryteras. Vi håller också på att diskutera hur de problem som har påpekats inom matematisk teori bäst åtgärdas. Det är viktigt att poängtera att matematikutbildningen i sig håller hög kvalitet och i stort sett möter examensmålen, säger Anders Linde-Laursen.

Åtgärderna inom matematikutbildningen kommer att redovisas till UKÄ nästa år. Examen för nuvarande studenter påverkas inte utan utbildningen fortsätter som vanligt och nya studenter antas till hösten.

Gott samarbete med skolor

Även på andra punkter ser Anders Linde-Laursen att fakulteten har arbetat framgångsrikt: - Medarbetare på LS har under flera år arbetat väldigt intensivt med att stärka kvaliteten i kurserna i den utbildningsvetenskapliga kärnan. Mycket tid och resurser har lagts på denna centrala del av alla lärarprogrammen, och det är glädjande att UKÄ:s bedömargrupp ger vår UVK goda vitsord.

Det positiva omdömet från UKÄ om den verksamhetsförlagda utbildningen ser Anders Linde-Laursen som ett kvitto på att universitetets samarbete med regionens skolor fungerar mycket väl.

– Utan kunniga och engagerade lärare och annan personal hade detta inte varit möjligt. Ett stort tack till medarbetarna som ser till att dagliga verksamheten fungerar – och som UKÄ bekräftar med gott resultat. Även ett stort tack till de medarbetare som har varit engagerade i det omfattande arbetet med att skriva självvärderingar som är underlaget för utvärderingen och till studenter som engagerar sig i kvalitetsarbetet, t.ex. i fakultetens programnämnder, och som använder sitt inflytande för att utveckla utbildningen.

"Visar att vi är på rätt väg"

Även Anders Olsson, fakultetens utbildningschef, välkomnar beskedet från UKÄ.

– Kvalitetsarbetet är självklart en pågående och aldrig färdig process. Men UKÄs besked är glädjande och visar att vi är på rätt väg. Bedömarna kommer med många kommentarer till det som är bra och kan förbättras, så utvärderingen i sig är ett bra redskap för framtidens kvalitetsarbete.

Totalt ingår 27 universitet och högskolor i UKÄs utvärdering. 103 utbildningar har granskats. Av dessa fick 59 hög kvalitet och 44 ifrågasatt kvalitet. Läs mer om UKÄs granskning här.

Text: Jessica Bloem