Bristande förebyggande arbete, svagt ledarskap och stress lyfts fram som organisatoriska förklaringar till arbetsplatsmobbning i en ny studie.

Isil Karatuna, forskare vid Malmö universitet, har genomfört en litteraturöversikt om den höga risken för arbetsplatsmobbning som möter sjuksköterskor.

Trots den stora mängden litteratur, 166 vetenskapliga artiklar som ingick i studien, menar Isil Karatuna att vår förståelse för hur mobbning kan se olika ut i olika kulturer är bristande.

En nyckelfaktor för att förstå fenomenet är begreppet maktdistans, som handlar om relationen mellan dem med och utan makt.

– Det handlar om i vilken utsträckning människor accepterar auktoritet. I vissa kulturer, som till exempel i Mellanöstern, tror många att cheferna har rätt att mobba andra på grund av sin position, säger Isil Karatuna.

Normalisera och tolerera?

Skandinavien kan däremot ses som en motsats, här och i andra kulturer med liten maktdistans är det mer sannolikt att bli mobbad av kollegor än av chefer.

Isil Karatuna berättar att de trodde att personer i kulturer med stor maktdistans skulle tolerera mobbning av chefer i högre utsträckning än andra.

­­­– Då var antagandet att människor skulle reagera på ett passivt sätt eftersom de kan tolerera och normalisera det. Detta var dock inte fallet. Vi såg att oavsett kultur reagerar den utsatta på ett passivt sätt, säger Isil Karatuna, som genomförde studien tillsammans med Sandra Jönsson och Tuija Muhonen, båda vid Malmö universitet.

Stress påverkar

Enligt den västerländska litteraturen som dominerar området är det ofta organisationen som bäddar för mobbning, enligt Isil Karatuna. Organisatoriska förutsättningar kan vara bristande förebyggande arbete, svagt ledarskap och stress. Mobbning på akutmottagningar och intensivvårdsavdelningar var vanligare oberoende av kultur, sannolikt då stressen är högre på den typen av arbetsplatser.

Studien visar också att risken för mobbning är större för yngre och nyutexaminerade sjuksköterskor. Vissa unga sjuksköterskor klagade över detta, men andra såg det som en del av lärandeprocessen som gjorde dem starkare i yrket.

– Mobbningens konsekvenser är inte relaterat till kultur, det är en negativ erfarenhet och det påverkar alla som utsätts, säger Isil Karatuna.

Text: Adrian Grist