Tandläkaren Håkan Hellbjer utses till hedersdoktor vid Odontologiska fakulteten, Malmö universitet. Som odontologisk sakkunnig i Region Skåne har han varit en odontologisk motor för samverkan och kvalitet inom tandvård i hela Skåne. Hela tiden med patientens bästa i främsta rummet.

Håkan Hellbjer tog tandläkarexamen från Odontologiska fakulteten 1980 och har jobbat som tandläkare både inom Folktandvården och med egen praktik. I motiveringen lyfter fakulteten fram hans stora engagemang för såväl klinik- som utbildnings- och forskningsfrågor. Vidare att han alltid varit en god ambassadör för tandvård i Skåne och att han betytt mycket för verksamheten vid Odontologiska fakulteten. Hela tiden med patientens bästa i främsta rummet.

–  Att bibehålla och verka för att hela tiden förbättra kvaliteten inom tandvården så att den tandvård som utförs inom såväl det statliga som regionala tandvårdsstödet kommer alla patienter till nytta på bästa sätt, är en kärnfråga för odontologin, säger Håkan Hellbjer.

Forskning viktig för bättre kvalitet

Han har också i ”mycket hög grad bidragit till utveckling av specialisttandvård, specialistutbildning och inte minst till att skapa goda förutsättningar för klinisk forskning vid Odontologiska fakulteten i Malmö”, fortsätter motiveringen.
Forskning har enligt Hellbjer en viktig roll för att kvalitetsförbättra vården. Ökad klinisk kunskap/forskning möjliggör i större utsträckning en evidensbaserad vård.

–  Det är oerhört viktigt att det finns ett nära samarbete mellan forskningen och den kliniska vården. Forskningen måste kunna ta del av den data som behövs från den praktiserande vården.

Behoven ska styra

Apropå den aktuella diskussionen om jämlik tandhälsa, menar han att behovsperspektivet måste vara styrande, inte ekonomin, även om all vård måste gå ihop. Men frågan är komplex.

–  Det kräver stora insatser, som exempelvis möjlighet för alla att få tillgång till tandvård. Det krävs också en välstrukturerad informationsinsats så att alla medborgare får en förståelse för varför tandvård är viktig för den egna hälsan, säger Håkan Hellbjer.

Samarbete med övrig medicinsk vård måste stärkas

Kunskap är i ständig utveckling och som senior odontolog ska man inte vara rädd för att dra sig tillbaka i tid och låta de yngre ta över, menar den nyblivne pensionären. Men intresset för odontologi finns förstås kvar. Avslutningsvis framhåller han två viktiga frågor för tandvården:

–  Odontologi måste ses som en medicinsk disciplin och samarbetet med den övriga medicinen fortsätta att stärkas. Munnen är en del av kroppen och det är ledsamt att det arbetet inte gått fortare. Det drabbar patienten att det inte finns större samsyn här, säger Håkan Hellbjer och fortsätter:

–   Samarbetet mellan offentlig och privat tandvård och forskningen är oerhört viktig. Detta samarbete måste fortsätta och förstärkas så att alla med gemensamma krafter kan bidra till en ännu bättre tandvård. 

Text Magnus Jando