Nu redovisar Universitetskanslerämbetet, UKÄ, resultatet av en uppföljning av utvärderingen av landets grundlärar- och förskolärarutbildningar. Malmö universitets förskollärarutbildning bedöms hålla hög kvalitet.

– Det är mycket glädjande att UKÄ kommer fram till att vår utbildning lever upp till kraven för hög kvalitet. Beskedet är ett kvitto på det stora arbete vi har lagt ner för att komma till rätta med de brister som påpekades i relation till bland annat studenternas möjlighet att nå målen gällande kunskaper i vetenskapsteori och vetenskaplig metod. Dessa delar och dess relation till det som kallas beprövad erfarenhet har nu stärkts upp betydligt i utbildningen, säger Peter Lilja, prefekt vid institutionen för barndom, utbildning och samhälle, BUS, där arbetet med åtgärdsplanen har pågått i över ett år.

– Vi har nu en starkare grund för det fortsatta arbetet med att utveckla och säkra kvaliteten i förskollärarutbildningen här på Malmö universitet, säger han.

Utvärderingen av grundlärarexamen och förskollärarexamen gjordes under 2018-2019. 68 utbildningar i landet ingick varav 32 stycken fick beslut om ifrågasatt kvalitet. För Malmö universitets del gällde det, förutom förskollärarutbildningen, även grundlärarutbildning med inriktning mot förskoleklass och åk 1-3. Båda dessa ifrågasättanden är nu borta och examenstillstånden säkrade.

Arbetas intensivt

Två andra granskningar påverkar just nu arbetet vid Fakulteten för lärande och samhälle. I början av året kom resultatet av UKÄs granskning av ämneslärarutbildningarna i landet. Malmö universitets utbildningar bedömdes hålla hög kvalitet i alla ämnen utom ett – matematik. Övriga ämnen som granskades här var svenska, samhällskunskap, bild, idrott och hälsa. Ifrågasättandet inom matematikämnet handlade om bristen på disputerade lärare inom matematikdidaktik men även omfattningen på undervisning i matematisk teori.

­– På institutionen för naturvetenskap, matematik och samhälle arbetas det just nu intensivt med att ta fram en plan för att åtgärda de brister som UKÄ pekar på. Det är viktigt att betona att kvaliteten i själva utbildningen är hög och att mycket redan har gjorts, bland annat har det gjorts nyanställningar, säger Anders Linde-Laursen, dekan vid fakulteten.

Åtgärdsplanen kommer att skickas in till UKÄ senast den 18 februari 2021. Den tredje granskningen som nu pågår rör yrkeslärarutbildningen där besked väntas kring jul.

– UKÄs utvärderingar av våra utbildningar driver på vårt långsiktiga kvalitetsarbete. Jag vill rikta ett särskilt tack till alla medarbetare som har varit involverade och engagerade i dessa viktiga och omfattande utvärderingsarbeten – både i form av kvalitetsutveckling och genom att säkra våra examenstillstånd, säger Anders Linde-Laursen.

Text: Jessica Bloem