Godkänt – men ett område behöver utvecklas ytterligare. Det omdömet får Malmö universitets kvalitetssäkringsarbete i Universitetskanslersämbetets första lärosätesutvärderingar för utbildning.

– Det är mycket glädjande att vårt kvalitetssäkringssystem bedöms ha hög legitimitet och kan säkerställa kvaliteten i utbildningarna, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

Universitetskanslersämbetet, UKÄ, har under det senaste året utvärderat kvalitetssäkringsarbetet vid Malmö universitet och ytterligare tre lärosäten i landet: Högskolan i Borås, Mälardalens högskola och Stiftelsen Högskolan i Jönköping. Resultaten av dessa grundliga genomlysningar offentliggjordes på onsdagen och Malmö universitets kvalitetsarbete får det samlade omdömet: ”godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll”.

– UKÄ:s utvärdering visar att vi är på rätt väg i vårt arbete med att stärka kvaliteten i våra utbildningar. De många positiva synpunkterna och omdömena är ett kvitto på att våra insatser de senaste åren givit både goda och bestående resultat. 

Tillfredsställande kvalitetssäkring i fem av sex områden

Av UKÄ:s beslut framgår det att Malmö universitets kvalitetssäkringsarbete får omdömet ”tillfredsställande” i fem av totalt sex bedömningsområden. Dessa är: styrning och organisation, förutsättningar, jämställdhet, student- och doktorandperspektiv samt arbetsliv och samverkan.

Bland annat konstateras det att universitetets två kvalitetsramverk utgör ett system som har ”hög legitimitet”, ”tydlig koppling till lärosätets strategi” och ”kan säkerställa kvaliteten i utbildningarna”. Dessutom noteras ”att det finns tydliga tecken på en etablerad kvalitetskultur på lärosätet” samt att ”det finns en fungerande, systematisk uppföljning av utbildningarnas nuvarande och framtida behov av lärarkompetens”. Bedömarna anser också att utbildningarnas forskningsanknytning hanteras ”på ett tillfredsställande sätt” och konstaterar att lärosätet har ”visat att man säkerställer ett nära samband mellan forskning och utbildning".

Behöver utveckla arbetet med studenternas kursutvärderingar

UKÄ menar samtidigt att Malmö universitet kan utveckla sitt kvalitetsarbete ytterligare när det gäller studenternas kursutvärderingar – bland annat vad gäller kommunikation i samband med och återkoppling på desamma till studenter.   

Vårt mål är alltid att ha så hög kvalitet i vår utbildning och forskning som möjligt.

Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet


– Dessa utvärderingar är väldigt värdefulla och hjälper oss att utveckla vår verksamhet. Vi ska nu noggrant läsa UKÄ:s och bedömargruppens rekommendationer och förslag på utveckling och se vilka insatser vi kan genomföra för att ytterligare stärka vårt kvalitetsarbete.

– Vårt mål är alltid att ha så hög kvalitet i vår utbildning och forskning som möjligt, säger Kerstin Tham.

Två år på sig att åtgärda och redovisa åtgärder

Malmö universitet ska senast i mars om två år inkomma med en redogörelse för de åtgärder som vidtagits inom det område som UKÄ inte fann fullt tillfredsställande. 

Text: Per M Eriksson

Fakta: UKÄ:s granskning av kvalitetssäkringsarbete

UKÄ:s utvärderingsresultat för Malmö universitets kvalitetssäkringsarbete bygger på ett yttrande från en bedömargrupp som under utvärderingsarbetet har utgått från lärosätets självvärdering, en studentinlaga och två platsbesök hösten 2018. Vidare granskades tre fördjupningsspår (stickprov på kvalitetsarbetet i praktiken) genom ett gediget underlag som bedömarna begärde in samt intervjuer under sitt andra platsbesök med lärare, doktorander, studenter och samarbetspartners.

Vid UKÄ:s granskning av lärosätenas kvalitetssäkringsarbete kan följande omdömen ges: godkänt kvalitetssäkringsarbete, godkänt kvalitetssäkringsarbete med förbehåll samt ifrågasatt kvalitetssäkringsarbete. 

Första resultaten av lärosätesgranskningarna klara

UKÄ:s beslut för granskning av kvalitetssäkringsarbetet vid Malmö universitet