Universitetskanslersämbetet (UKÄ) ger Malmö universitet sex månader att komplettera sin ansökan om examensrättighet för tandhygienistexamen. Dagens besked från UKÄ är att utbildningen i nuläget inte möter kraven, men att det finns möjlighet att komplettera ansökan.

Bedömargruppen anser att lärosätet inte säkerställer att studenter efter avslutat utbildning uppnår examensmålen samt att den sammantagna lärarkompetensen inte är tillräcklig. 
– Vi är inte överraskade av att UKÄ ser behov av en komplettering. Arbetet är redan igång och vi har goda förhoppningar om att lämna in kompletteringar så snart som möjligt, säger Kerstin Tham, rektor vid Malmö universitet.

Rekryteringsarbete pågår

Enligt beslutet är inte antalet lärare eller deras sammantagna kompetens tillräcklig. Det finns i nuläget inte tillräckligt många lärare på utbildningen som är tandhygienister i relation till utbildningens omfattning, innehåll, storlek och genomförande, menar man. Även om den vetenskapliga kompetensen kan tillgodoses till en början genom ett samverkansavtal med Högskolan Kristianstad.
- Vi hyser goda förhoppningar. Det pågår ett pågående rekryteringsarbete och vi har därutöver redan startat en forskarskola för tandhygienister där tillsättning av doktorandanställningar pågår, säger Gunilla Klingberg dekan för Odontologiska fakulteten.

Ett tandhygienistprogram är mycket efterlängtat av såväl studenter, skåningar som arbetsgivare regionalt och nationellt.
– Tandhygienistutbildningen kommer att präglas av högkompetenta lärare och det finns en mycket god nationell arbetsmarknad efter avlagd examen, avslutar Gunilla Klingberg.

Malmö universitet ska senast den 23 december 2020 redogöra för vilka åtgärder som har genomförts.