Malmö universitet är ett modernt lärosäte med en tydlig vision om internationellt framstående forskning. Forskningen är relevant och har stark koppling till det omgivande samhället. Det visar en extern utvärdering av universitets forskningskvalitet som publiceras idag. Samtidigt efterlyser granskarna ett mer systematiskt strategiarbete.

– Att genomgå en extern granskning av universitets forskningskvalitet är mycket värdefullt för vår fortsatta utveckling. Erfarenhet från andra, såväl svenska som utländska, lärosäten visar att den här typen av omfattande utvärderingar är kvalitetsdrivande, säger rektor Kerstin Tham.

Malmö universitet har under år 2019 genomgått en extern utvärdering av lärosätets forskningskvalitet. ERA19, External Research Assessment, har fokuserat på kvalitetsdrivande processer med syfte att bidra till utvecklingen av universitets forskning. För att åstadkomma detta har externa bedömare, med erfarenhet av förutsättningar och processer som skapar goda forskningsmiljöer, anlitats.

Styrkor och svagheter

I slutrapporten för ERA19, som publiceras idag, pekas Malmö universitets tydliga vision om högkvalitativ forskning, som bidrar till ett hållbart och mer jämlikt samhälle, ut som en viktig styrka. Lärosätets engagerade medarbetare, en kollegial struktur och kultur samt exempel på internationellt framstående forskning är andra styrkor som lyfts i rapporten.

Bland svagheterna uppmärksammas att forskningen är fragmentarisk, vilket innebär att den kritiska massan av forskare inte uppnås i alla miljöer.
– Detta är en mycket viktig fråga som vi behöver arbeta med strategiskt på alla nivåer, säger Kerstin Tham.

Relevant och flervetenskaplig forskning

Granskarna lyfter även att forskningen som bedrivs är såväl relevant som synlig. Att forskningen har en stark koppling till det omgivande samhället pekas också ut som styrka. Samtidigt konstateras att universitetet behöver bli bättre på att mäta vilket genomslag forskningen har i samhället.
– Vi behöver på ett mer systematiskt sätt formulera mål för och utvärdera hur vår forskningsbaserade kunskap kan nyttiggöras på lång och kort sikt.

Forskningen vid universitet är flervetenskaplig. Det är en tillgång då en stor del av lärosätets forskning berör komplexa samhällsutmaningar. Samtidigt visar utvärderingen att flervetenskap kan vara ett problem då det gäller extern forskningsfinansiering och vetenskaplig publicering.
– Flervetenskaplig forskning är inte ett mål i sig då ansatsen styrs av forskningsfrågorna, men vi bör ta vara på att vi har lång erfarenhet av tvär- och flervetenskaplig forskning, något som behövs för att utforska komplexa frågor, säger Kerstin Tham.

Prioritering och handling krävs

I rapporten lyfts behovet av ett mer systematiskt arbete vad gäller strategier för forskning, vetenskaplig publicering, extern finansiering och rekrytering.
Kerstin Tham konstaterar att ambitionerna från såväl ledning som forskarna själva är höga – forskningen vid Malmö universitet ska vara nyskapande, internationellt framstående och gränsöverskridande. Att det systematiska strategiarbetet behöver förbättras ser Kerstin Tham som naturligt – och viktigt.
– Malmö universitet är ett ungt lärosäte som åstadkommit mycket på kort tid. Nu behöver vi ta nästa steg och då handlar det om att prioritera och omsätta rekommendationerna från utvärderingen i handling. Jag är övertygad om att vi kan dra stor nytta av de rekommendationer slutrapporten nu ger oss.

Text: Charlotte Löndahl Bechmann

 

ERA19

ERA19, External Research Assessment, är en kvalitetsutvärdering av forskningen vid Malmö universitet som ska bidra till målsättningen att universitets forskning ska bedrivas i sammanhållna och gränsöverskridande akademiska miljöer samt vara internationellt framstående.
Utvärderingen är initierad av universitetet.

Utvärderingen är genomförd på tre nivåer:

  • Institutioner (Odontologiska fakulteten utvärderas som en forskningsmiljö)
  • Fakultet
  • Universitetsgemensam

Utvärderingen bygger på:

  • Reflekterande självvärderingar
  • Bibliometri
  • Personal- och ekonomidata
  • Övergripande beskrivning av Malmö universitet
  • Platsbesök