Ett nytt avtal gör det möjligt för ett hundratal sjuksköterskestudenter vid Malmö universitet att utföra en längre del av sin verksamhetsförlagda utbildning, VFU, inom den kommunala hälso- och sjukvården. Det innebär ökad kompetens inom den nära vården.

–  Eftersom allt fler patienter med komplexa sjukdomstillstånd vårdas inom den primärkommunala verksamheten, har framtidens hälso- och sjukvård ett stort behov av sjuksköterskor med kompetens inom såväl kommunal vård som sjukhusvård, säger Carin Alm-Roijer, prefekt på institutionen för vårdvetenskap vid Malmö universitet.

Tillgången på praktikplatser för sjuksköterskestudenterna är idag begränsad, bland annat på grund av minskade vårdplatser och brist på handledare inom den regionala vården. Från och med hösten 2021 kommer sjuksköterskestudenterna kunna genomföra en längre period av sin slutpraktik inom den kommunala vården.

– Det är positivt både för studenterna och för våra patienter, säger Pia Nilsson, enhetschef på Malmö stads hälsa-, vård- och omsorgsförvaltning.

Antalet praktikveckor inom hemsjukvården i Malmö stad utökas då till fyra, tack vare projektet Framtidens sjuksköterska – ett samarbete mellan Region Skåne, Malmö stad och Malmö universitet.

– På fyra veckor hinner studenterna både gå bredvid och lära sig, och under handledning prova utföra arbetsuppgifterna självständigt, för att sen examineras i uppgifterna. Det ger betydligt mer tyngd i utbildningen, säger Carin Alm-Roijer.

Utöver detta kommer ett tiotal studenter att få göra en gemensam VFU både i primärvården och hemsjukvården. Samarbetet kommer att träna blivande sjuksköterskor i kommunal hälso-och sjukvård i samverkan med primärvården, och på så sätt ge ökad kunskap om teamarbete mellan vårdcentraler, sjukhus och hemsjukvården.

– Det här är ett behov som vi sett både inom Region Skåne och Malmö stad. Det känns väldigt bra att få det här på plats mitt under pandemin, säger Karin Melander, HR-direktör i Region Skåne.

Satsningen är ett pilotprojekt med målet att det ska bli ett permanent upplägg. Pilotprojektet är också ett forskningsprojekt inom pedagogisk utveckling som kommer att följas, utvärderas och rapporteras av forskare inom vårdvetenskap på Malmö universitet.

Text: Hanna Svederborn