Malmö universitet står sig väl i konkurrensen när Vetenskapsrådet fördelar medel till nya forskarskolor. Satsningen riktas mot lärarutbildare och innebär åtta nya doktorander nästa år och åtskilliga tiotals miljoner som tillförs Fakulteten för lärande och samhälle.

VR, på uppdrag av regeringen, gör nästa år en stor satsning på forskarskolor för lärarutbildare på olika lärosäten i landet. Totalt handlar det om åtta nya forskarskolor med nio doktorander i varje – alltså sammanlagt 72 doktorander. Malmö universitet och fakulteten för lärande och samhälle står som värduniversitet eller medägare till fyra av de åtta forskarskolorna.

– Det betyder väldigt mycket för hela universitetet men i synnerhet för lärarutbildningen. Forskarskolorna är viktiga och nödvändiga för att stärka forskningsanknytningen i lärarutbildningen och se till att lärarutbildare är forskarutbildade. Ytterst handlar regeringens och VRs satsning om framtidens skola och att undervisningen ska vila på vetenskaplig grund, säger dekan Anders Linde-Laursen som också ser satsningen som ett kvitto på fakultetens strategiska arbete med bland annat en intern forskarskola, Lärande i mångkulturella samhällskontexter, och utvecklandet av bra ansökningar.

Utbildning, lärande och globalisering

I forskarskolan Utbildning, lärande och globalisering anslår Vetenskapsrådet 40 miljoner och där är Malmö universitet huvudsökande. Malmö universitet, Uppsala universitet, Södertörns högskola kommer nästa år att kunna anställa tre doktorander vardera, alltså totalt nio, för att forska i frågor om utbildningsinstitutioner och dess elevers, studenters och lärares villkor i relation till globaliseringsprocesser och heterogena lärandesammanhang. Professor Malin Ideland, Mau, blir forskningsledare.

– Det är väldigt roligt och ansvarsfullt då skolan och högre utbildning utmanas i vår globaliserade värld. Forskarskolan kommer betyda mycket för våra nationella och internationella samarbeten och stärka nätverken mellan lärosätena och vi kommer även ha en internationell referensgrupp. Den kommer också att betyda väldigt mycket för fakultetens lärare och befintliga doktorander, säger professor Malin Ideland.

Fler forskarskolor där Malmö deltar

I forskarskolan Att göra matematik och naturvetenskap relevant anslår också Vetenskapsrådet 40 miljoner. Här är Malmö universitet och Uppsala universitet medsökande, där Stockholms universitet står som värd.  Även här rör det sig om totalt nio doktorander. I en populär beskrivning talas om hur man i undervisningen ska begripliggöra och öka kunskapsbasen om samhällsutmaningar som exempelvis global uppvärmning, antibiotikaresistens, vaccinationsmotstånd. Kärnan i forskarskolan kommer därför att pröva och utveckla didaktiska modeller som stärker lärarutbildares kunskapsbas och professionsutveckling så att matematik och NO blir relevant för elever och studenter.

Malmö universitet är även med i forskarskolan Teknikens och naturvetenskapens didaktik där VR anslår 40 miljoner. För Fakulteten för lärande och samhälle innebär det en ny doktorand nästa år. Totalt är tio lärosäten inblandade i denna forskarskola.

Även förskolan får ny forskarskola, Utbildning för lekresponsiv undervisning i förskola. De externa anslagen från VR är också här 40 miljoner. Malmö universitet är ett av de inblandade universiteten och får en ny doktorandtjänst. 

Text: Helena Smitt och Jessica Bloem