Nio medarbetare på Malmö universitet har tilldelats resestipendium från Stiftelsen för främjandet av universitets utveckling. Tre medarbetare tilldelas stipendium från Reidar Peters Internationaliseringsfond. Prisen delades ut vid en fundraisingmiddag på Rådhuset den 8 december.

Nick Baigent, Josefine Cederhag och Mato Bosnjak tilldelas vardera 25 000 SEK i resestipendium från Stiftelsen för främjandet av universitets utveckling. Kristina Edman tilldelas 21 500 SEK, Valon Junuzi tilldelas 20 200 SEK, Alexander Jansson tilldelas 18 300 SEK, Björn Hagström tilldelas 16 000 SEK, Alexander Brauer tilldelas 12 500 SEK och Jenny Olsson tilldelas 6 020 SEK.

Julia Lam, Karina Villacura och Michel Anderlini tilldelas vardera 50 000 SEK ur Reidar Peters Internationaliseringsfond.

Motiveringarna lyder:

Nick Baigent vid Fakulteten för kultur och samhälle

Nick Baigent beviljas resestipendium för att genomföra forskningsvistelse i Georgien för undersökning av kopplingarna mellan global och lokal politik och vattenkraft. Nicks kommer att utforska dessa frågor genom att undersöka lokalt motstånd till fyra transnationellt finansierade hydro-projekt i Adjara-, Svaneti-, Racha- och Pankisiregionerna i Georgien. Genom att kombinera klassisk teori om internationella relationer med ett etnografiskt perspektiv underifrån, kommer projektet att spåra lokalt motstånd och rikta vår uppmärksamhet mot de lokala manifestationer och effekterna av transnationella megaprojekt. Detta tillvägagångssätt kommer att tillåta Nicks doktorandarbete att ge ett värdefullt bidrag till forskningsfältet global politik, genom att utveckla kunskap om individers och lokala samhällens medverkan i en globaliserad värld.
- Stipendiet är ovärderligt för min förmåga att fortsätta mitt arbete med lokalt motstånd till hydroprojekten i Georgien. Det gör att jag kan återvända till landet, tillbringa tid i regionerna och samla in den data som behövs för att färdigställa projektet. Jag uppskattar det verkligen, säger Nick Baigent.

Josefine Cederhag vid Odontologiska fakulteten

Studiens syfte är att jämföra och beskriva utbredningen av absorberad mängd röntgenstrålning i vävnad mellan två olika mätmetoder vid CBCT-undersökning av underkäkens visdomstand. Ansökan är välformulerad och doktoranden kommer ha nytta av konferensdeltagandet i sin forskarutbildning. Vidare är samhällsnyttan av avhandlingsarbetet tydligt beskriven.
- Att få detta stipendium ger mig möjligheten att få komma iväg på min första utlandskongress och presentera min forskning för en internationell publik. Det aktuella forskningsprojektet rör strålskydd inom tandröngten som är en global angelägenhet inom radiologin och samhället. Vistelsen kommer samtidigt ge mig tillfälle att nätverka med kollegor från världens olika hörn, vilket för mig är efterlängtat då pandemin inneburit begränsade möjligheter till fysiska möten och erfarenhetsutbyten, säger Josefine Cederhag.

Mato Bosnjak vid Fakulteten för lärande och samhälle

Mato Bosnjak beviljas resestipendium för att genomföra ett fältarbete om 15 dagar i Zagreb och Belgrad för att undersöka arkivmaterial bevarat av arbetsmarknadsmyndigheter i forna Jugoslavien. Bosnjaks avhandlingsarbete fokuserar på jugoslaviska kvinnor som utvandrade till Sverige för att arbeta i lågbetalda yrken under 1960- och 1970-talen samt undersöka deras möjligheter till karriärutveckling. Att få möjlighet att undersöka det skriftliga materialet bevarat i dessa arkiv från arbetsmarknadsmyndigheterna i Zagreb och Belgrad är av avgörande betydelse för avhandlingsarbetet och kommer att bidra till avhandlingens originalitet.
- Stipendiet ger mig bekräftelse på att min avhandling är viktig. Det ger mig ytterligare motivation att göra en undersökning av hög kvalitet och skriva en gedigen avhandling, säger Mato Bosnjak.

Kristina Edman vid Fakulteten för hälsa och samhälle

Kristina Edman tilldelas 21 500 kronor för rese- och logikostnader för att möjliggöra besök vid Cardiff University. Edmans forskning handlar om barns delaktighet och hur denna kan konkretiseras och stödjas. I Cardiff finns en internationellt framstående gruppering kring Donald Forrester som forskar på god praxis vad gäller barn- och familjeorienterat socialt arbete och som initierat kontakt med Edman. Vid besöket är målet att få fördjupad inblick i forskningsmetoder och analyser vilket kommer att komma till gagn i kommande delstudier och också utgöra en grund till fortsatt samarbete.
- Stipendiet möjliggör ett besök och fördjupad dialog med en forskargrupp knuten till Cardiff University, säger Kristina Edman.

Valon Junuzi vid Fakulteten för kultur och samhälle

Valon Junuzi beviljas resestipendium för en forskningsvistelse i Kosovo. Avhandlingen undersöker vad som händer med irreguljära migranter när de återsänds med tvång eller frivilligt till sina ursprungsländer. Studien tar upp bristen på tidigare forskning inom detta område och bör ge forskningsbaserade bevis för politiska beslutsfattare som tar itu med repatriering av irreguljära migranter. Forskningsdesignen är starkt baserad på etnografiskt fältarbete, vilket är väsentligt för projektets framgång. Fokus ligger på hjälp som ges till återvändande från Kosovo och hur de uppfattar ekonomisk och psykosocial hjälp som ges till dem. Genom en forskningsvistelse i Kosovo blir det möjligt för kandidaten att följa de återvändande i deras återanpassningsresa.
- Stipendiet är ett viktigt stöd för min forskning. Fältarbete utanför Sverige innebär kostnader, att motta medel som täcker dessa innebär en stor lättnad för en forskare. Det ger mig möjlighet att fokusera på enbart forskningen när jag är utomlands, säger Valon Junuzi.

Alexander Jansson vid Fakulteten för lärande och samhälle

Alexander Jansson beviljas resestipendium för att delta i en internationell konferens med två muntliga presentationer vid European College of Sport Science i Sevilla, Spanien. Hans avhandlingsprojekt behandlar likvärdighet i skolämnet idrott och hälsa och hur ämnet kan förstås och mätas. I anslutning till konferensen kommer Jansson också att möta andra forskare som specialiserat sig på en särskild statistisk metod, syskonkorrelation (variansdekomposition), vilket också är centralt i avhandlingsarbetet. Utöver detta leder konferensdeltagandet också till att knyta värdefulla kontakter för framtiden.
- Resestipendiet medför att jag har möjlighet att diskutera min forskning, mina metoder, resultat och slutsatser för ledande forskare. Stipendiet innebär också att jag får möjligheter att knyta internationella kontakter som förhoppningsvis kan leda till gemensamma forskningsprojekt och forskningsansökningar, säger Alexander Jansson.

Björn Hagström vid Fakulteten för lärande och samhälle

Björn Hagström beviljas resestipendium för att delta i en forskarutbildningskurs om klassrumsforskning vid Oslo Met University under höstterminen. Kursen fokuserar specifikt kring elevers skrivutveckling och kommer att direkt gagna Hagströms avhandlingsarbete som handlar om att utveckla skrivandet för nyanlända elever i undervisning i de samhällsorienterande ämnena på gymnasieskolans introduktionsprogram. Utöver att delta i denna kurs kommer vistelsen i Oslo att leda till värdefullt nätverkande för Hagström med andra doktorander i en internationell miljö vilket också blir betydelsefullt för framtiden.
- Att få detta resestipendium har möjliggjort för mig att delta i en kurs vid OsloMet kring Klassrumsforskning, som annars inte hade varit aktuellt. Det innebär att jag fått ta del av det nordiska kursutbud för doktorander som finns tillgängligt. Vidare har det skapat möjligheter för nätverkande och kontakter med doktorander vid OsloMet, som är ett av Malmö universitets partneruniversitet. Det kan i det långa loppet även bidra till kontakter för framtida projekt, säger Björn Hagström.

Alexander Brauer vid Fakulteten för lärande och samhälle

Alexander Brauer beviljas resestipendium för att delta i två forskarutbildningskurser under höstterminen vid Oslo Met University. Den ena kursen behandlar klassrumsforskning och den andra kursen behandlar fenomenologi vilka båda bedöms vara betydelsefulla för Brauers avhandlingsarbete. Fokus för hans avhandling är att undersöka möjligheterna med kreativt skrivande och hur kreativt skrivande kan få utrymme i svenskämnet på gymnasieskolan. Förutom att kurserna får direkt betydelse för avhandlingsarbetet kommer vistelsen vid Oslo Met också att leda till betydelsefullt nätverkande inför framtiden.
- Det här stipendiet har gjort att jag har kunnat lära mig mer om klassrumsforskning från några av Norges främsta klassrumsforskare på OsloMet. Dessutom har det möjliggjort nätverkande med andra forskarstuderande som jag med stor sannolikhet inte hade träffat annars, säger Alexander Brauer.

Jenny Olsson vid Odontologiska fakulteten

Målet med projektet är att uppnå en bättre förståelse för relationen mellan kliniska fynd, röntgenologiska fynd samt den cellulära- och molekylära sammansättningen av symptomfria apikala parodontiter vid rotfyllda tänder. Ansökan är välformulerad och doktoranden kommer ha nytta av konferensdeltagandet i sin forskarutbildning. Vidare är samhällsnyttan av avhandlingsarbetet tydligt beskriven.
- Jag blev oerhört glad när jag blev beviljad detta resestipendium! Inte minst för hur det bidrog till att föra mitt projekt framåt, men även hur det gav mig ny energi och påminde mig om att min forskning är betydelsefull, säger Jenny Olsson.

Stipendiater som tilldelas medel ur Reidar Peters Internationaliseringsfond och deras motivering:

Julia Lam, Odontologiska fakulteten

Julia Lams avhandlingsarbete avser bland annat förändringar i hjärnans struktur och funktion hos patienter med kronisk käksmärta i samband med internetbaserad KBT-behandling. Julia kommer att närvara under en månad vid The Lise Meitner Group for Environmental Neuroscience, Max Planck Institute for Human Development i Berlin. Denna vistelse kommer ha stor nytta för både forskarutbildningen men även för framtida forskningssamarbeten/nätverk. Ansökan är mycket välformulerad och samhällsnyttan är väl beskriven. Det finns tydlig beskrivning av den potentiella affärsmöjligheten och en produkt som är lätt att förstå.

Karina Villacura, Fakulteten för kultur och samhälle

Karina Villacura föreslås beviljas resestipendium för en forskningsvistelse vid Universidad de las Américas (Santiago de Chile) och Universidad de Buenos Aires (Argentina). Fokus för hennes avhandlingsarbete är att förstå sambanden mellan rörligheten i bostäder för unga hushåll med barn och hur välfärdspolitiken bidrar till att lindra problem med boendeinstabilitet för den ekonomiskt utsatta befolkningen. Genom forskningsbesök i Sydamerika blir det möjligt för henne att kontextualisera de svenska och europeiska fallen i ett globalt perspektiv. En förståelse för hur andra forskare problematiserar och operationaliserar frågan om boenderörlighet för utsatta befolkningsgrupper kommer att berika hennes forskning. Forskningen är lovande för att skapa användbara (kommersialiserbara) indikatorer för politiska beslutsfattare, baserade på en operationalisering av bostadsinstabilitet och rörlighet i bostäder för utsatta befolkningsgrupper.

Michel Anderlini, Fakulteten för kultur och samhälle

Michel Anderlini föreslås beviljas resestipendium för en forskningsvistelse till Georgien (bl.a. Ilia State University i huvudstaden Tbilisi). Avhandlingen handlar om implementering av EU-lagstiftning i icke-EU-medlemsländer, med fokus på Georgien. Det praktiska genomförandet av EU-normer och policyer i tredjeländer som EU har associeringsavtal med har hittills endast fått blygsam uppmärksamhet i litteraturen. Avhandlingen syftar till att förstå mekanismerna bakom hur och varför EU-lagstiftningen implementeras helt, delvis eller otillräckligt. Genom ett forskningsbesök i Georgien blir det möjligt för doktoranden att komplettera online-intervjuer och tidigare fältarbete i Bryssel (fokuserat på EU-perspektivet) med observationer på plats av hur genomförandet av EU-lagstiftningen fungerar i praktiken i Georgien. Vid sin vistelse kommer han att ges en akademisk bas vid Ilia State University i huvudstaden Tbilisi, men också resa för att besöka regionala projekt. Den kommersiella aspekten är framtagandet av en bok för försäljning och som troligen kan ha ett intresse i berörda länder samt EU.