Rekordmånga väljare oroar sig för gängbrottslighet och lag och ordning har seglat upp som en av de viktigaste politiska frågorna, visar en ny undersökning. ”För tjugo år sedan var inte kriminalpolitiken särskilt viktig i väljarnas ögon. Nu ser det väldigt annorlunda ut”, säger Caroline Mellgren, kriminolog vid Malmö universitet.

Flera uppmärksammade händelser har satt medialt och politiskt fokus på organiserad brottslighet i Sverige. Nyligen publicerade Brottsförebyggande rådet en rapport över utvecklingen i flera europeiska länder. Resultaten visade att i de flesta andra länder minskar det dödliga våldet medan det istället ökar i Sverige.

Caroline Mellgren har, tillsammans med forskarna Felix Andersson, Marie Demker och Patrik Öhberg, studerat hur kriminalpolitiken nu också seglat upp som en av de viktigaste väljarfrågorna i Sverige. Undersökningen ingår i en ny antologi från SOM-institutet som släpps 23 juni.

– Historiskt sett har andra frågor varit högre upp på agendan. Jämfört med utbildning, sjukvård, sysselsättning eller miljö har brottsbekämpning vägt lätt i riksdagsvalen. Intresset för frågor som rör lag och ordning har inte heller varit speciellt stort, säger Caroline Mellgren.

I den nationella SOM-undersökningen 2010–2020 så var det 2015 bara fem procent som nämnde lag och ordning som en av de viktigaste samhällsfrågorna. 2020 hade den siffran nästan sjudubblats (34 procent). Lag och ordning var 2020 det som väljarna uppfattade som det näst viktigaste samhällsproblemet efter “invandring/ integration” (38 procent).

– Även oron för organiserad brottslighet har ökat kraftigt och var det som oroade svenskar allra mest förra året. Det här kan hänga samman med de uppgörelser som skett mellan kriminella gäng i offentlig miljö. På 1990-talet började skjutningar bli ett större problem i Sverige och ökningen har sedan dess varit dramatisk med en högre ökningstakt de senaste åren.

När det gäller oro för organiserad brottslighet är det framförallt väljare som tillhör partier på högersidan som är mest bekymrade. Detsamma gäller dem som anser att lag och ordning är en viktig fråga. Dessa partier har också ett högre förtroende i kriminalpolitiska frågor, enligt undersökningen.

– Studien visar att kriminalpolitiska frågor blivit allt viktigare för svenska väljare. Det är inte heller osannolikt att tänka sig att de kan bli avgörande i nästa val, säger Caroline Mellgren.

Text: Jessica Bloem

Om studien

I bokkapitlet Kriminalpolitik - Lika hett som man kan tro sammanställer fyra forskare de olika kriminalpolitiska faktorerna i den senaste nationella SOM-undersökningen. Kapitlet är med i den kommande antologin Ingen anledning till oro (?) som släpps 23 juni. Caroline Mellgren och Marie Demker bidrar också med en studie om synen på brottsoffer.