Under hela 2000-talet har Odontologiska fakulteten vid de årliga uppföljningarna i anslutning till fakultetens kvalitetsdialoger haft få eller inga anmälda ärenden till Malmö universitets disciplinnämnd. Att fakulteten skulle vara förskonad från denna typ av avvikelser har under våren engagerat examinationsansvariga och administratörer till att försöka vässa verktygen för att identifiera fuskande studenter.

När samtliga universitet och högskolor i Sverige 2018 ombads att presentera statistik över antalet studenter som varit föremål för disciplinära åtgärder så visade denna på en kraftig ökning. Malmö universitet noterar 37 procents ökning från 2014 till 2018 och denna ökning finns rimligen också på Odontologiska fakulteten.

– Vi kan nog anta att fakultetens studenter fuskar varken mer eller mindre än andra studenter och att vi därför kan behöva se över våra metoder för hur vi bäst kan identifiera dessa, säger Odontologiska fakultetens dekan Gunilla Klingberg.

Satsningen syftar bland annat till att stärka incitamenten för studenterna till ett livslångt lärande i enlighet med den pedagogiska modell som under nära tre decennier framgångsrikt tillämpats på fakulteten.

– Det är viktigt att vi som lärosäte kan försäkra oss om att studenterna besitter den kunskap som vi examinerar mot men det handlar också om den kvalitetsstämpel som vi vill kunna lämna på våra studenter inför deras introduktion i arbetslivet, säger Liselotte Paulsson, vicedekan och ordförande i fakultetens Utbildningsnämnd.

Vi vill även  förmedla till studenterna att det inte finns några enkla genvägar till kunskap.

– Vi har under åren noterat att studenter skapat databaser med tidigare tentamensfrågor och samlat in svar som fått höga poäng vid tidigare examinationer. Detta kan vara en positiv del i lärandeprocessen men det är viktigt att man använder underlaget i sitt lärande på rätt sätt, fortsätter Liselotte.

Vårterminens skriftliga examinationer har i detta projekt granskats och jämförs med tidigare studenters svar och när en hög överensstämmelse med tidigare svar konstaterats kan studenten bli föremål för en kompletterande muntlig examination där de också förväntas kunna resonera kring frågeställningen mot bakgrund av sina skriftliga svar.

– Detta har inneburit att vi har behövt upprätta ett par anmälningar till disciplinnämnden och vi kommer nu att utvärdera metoderna när examinationsperioderna är avslutade, säger Liselotte.