EU-projektet HALOS knyter samman de stora forskningsanläggningarna i Lund med viktig forskningsinfrastruktur i norra Tyskland. Malmö universitet är ett av flera lärosäten som deltar i samarbetet som kopplar samman akademi, näringsliv och industri inom life science.

– Samarbetet ger oss möjlighet att stärka vår position inom life science i regionen, säger Marité Cárdenas, professor i biomedicinsk vetenskap vid Malmö universitet.

Hanseatic League of Science (HALOS) löper över tre år med start 1 februari 2019 och har en budget på omkring 40 miljoner svenska kronor. EU-projektet är en utveckling av det tidigare samarbetet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society, där Malmö universitet också deltog. Det nya projektet har ett tydligt fokus på life science.

Projektets huvuddel kommer att bygga kompetens kring användningen av olika tekniker vid de fyra forskningsanläggningarna MAX IV och ESS i Lund samt DESY och European XFEL i Hamburg. Åtta lärosäten i Sverige, Danmark, Tyskland och Norge deltar i projektet, som leds av Lunds universitet. Medicon Valley Alliance (MVA), Region Skåne, Region Hovedstaden och City of Hamburg samt näringsliv och industri är andra viktiga deltagare.

Skynda på utvecklingen

HALOS delprojekt innehåller omkring 40 mindre projekt. Malmö universitet har tilldelats tre av dessa. Syftet med delprojekten är att forskningen ska kopplas samman med näringslivet inom life science. Biofilms Research Center for Biointerfaces, ett forskningscentrum inom life science vid Malmö universitet, får genom HALOS möjlighet att bygga ut sitt redan starka nätverk. Samarbetena kan skynda på utvecklingen av applikationer för forskningen inom diagnostik, behandlingsmetoder, läkemedel samt utveckling av medicinska implantat och sensorer.

– Det är viktigt för våra forskare att komma in i nya nätverk i och med de här sexmånaders-projekten. HALOS har ett fokus på att skapa en större rörlighet i regionen och förbättra forskarnas möjligheter att arbeta utanför Sverige, säger Marité Cárdenas, verksam vid Biofilms Research Center for Biointerfaces.

Under 2019 startar dessutom en ny företagsforskarskola vid Biofilms – Research Center for Biointerfaces med plats för åtta doktorander från näringslivet. Företagsforskarskolan ComBine har nyligen beviljats 17 miljoner kronor från KK-stiftelsen.

– Företagsforskarskolan startar ungefär samtidigt som HALOS, vilket är perfekt för att maximera nyttan, säger Marité Cárdenas.

Fler analyser 

Malmö universitets medverkan i det tidigare EU-projektet ESS & MAX IV: Cross Border Science and Society har bland annat lett till att forskarna kunde förbättra sina analyser av kolesterol.

– I mitt projekt kunde vi samverka med experter i dataanalys vid universiteten i Oslo och Århus, som hjälpte oss att analysera så kallade lipoproteinpartiklar. På sikt hoppas vi kunna se vilka personer som befinner sig i riskzonen för att få en hjärt- och kärlrelaterad sjukdom. I det kommande projektet hoppas jag att vi kan göra fler analyser av hur olika proteiner och enzymer fungerar. Det kan ge ny kunskap vid läkemedelsutveckling, säger Marité Cárdenas.

Text: Petra Olsson

Mer om företagsforskarskolan ComBine

HALOS

EU-projektet har beviljats i programområdet Öresund-Kattegat- Skagerrak (ÖKS). Målet med HALOS är att stärka nätverket inom life science i området ÖKS samt Hamburg. HALOS ska ge fler gränsregionala projekt som utnyttjar teknikerna vid de fyra stora forskningsanläggningarna i Lund och Hamburg. 

Källa: Lunds universitet