Malmö universitet har tillsammans med olika kommuner i Skåne och privata skolhuvudmän mejslat fram vägar för att stimulera den praktiknära forskningen. Det handlar bland annat om externa forskningsmiljöer, didaktiska nätverk och delade tjänster mellan skola och lärosäte. ”Ytterst handlar det om skolans kunskapsbehov och hur vi gör när vi samverkar kring forskning och utbildning, säger Margareta Serder, vicedekan vid Fakulteten för lärande och samhälle,”

Just nu utvecklas och prövas modeller för långsiktig samverkan vid en rad lärosäten och skolor i Sverige i regeringsuppdraget ULF, utbildning, lärande forskning.  Målet är att stärka den vetenskapliga basen i skolan och i lärar- och förskollärarutbildning. Precis som primärsjukvården gjort i årtionden där man låtit distriktsläkare forska utifrån frågor som väckts  den egna ”myllan.”

—Visionen för ULF är att om 20 år så är praktiknära forskning grunden för den professionella yrkesutövningen i både skola och lärarutbildning, säger Margareta Serder.

Svenska, bråk och ämnesundervisning

För Malmö universitets del prövas nu olika modeller. Forskare och lärare på lärosätet kommer att jobba tätt ihop med lärare och ledningspersonal från olika kommuner. Exempelvis startar tre didaktiska nätverk under hösten. Ett handlar om didaktiska frågor kopplade till svenskämnet där man ska göra klassrumsobservationer av varandra i åk 7-9 och gymnasiet . Ett annat är ett aktionsforskningsprojekt och rör bråk- och procenträkning i åk 7-9 och gymnasiet. Ett tredje och större nätverk omfattar ett 30-tal lärare och forskare och rör språk och kunskapsutveckling i ämnesundervisning. De kommuner Malmö universitet ska samverka med är Lomma, Svedala, Helsingborg, Malmö, Vellinge och Kunskapsskolan AB.

Befrukta varandras miljöer

Malmö universitet vill också pröva former för delade tjänster där universitetslektorer är anställda både av Malmö universitet och av en kommun för att på det sättet befrukta varandras miljöer. Ett annat spår är att arrangera externa forskningsmiljöer, alltså utanför universitetet. Här har Malmö universitet ingått ett avtal med Malmö stad för att stärka kunskaper om mångfald och likvärdighet.

Slutligen kommer forskare från Malmö universitet tillsammans med personer på skolförvaltningsnivån i fem kommuner, däribland Hässleholm och Landskrona, och en fristående huvudman fördjupa sig kring förvaltningsnivåns särskilda utmaningar med fokus på skolans kvalitetsarbete.

Upp i ledningsdiskussionerna

—Det bästa med ULF är att samverkan kring praktiknära forskning på allvar kommit in i universitetens och högskolornas men också skolhuvudmännens ledningsdiskussioner, säger Margareta Serder. Det finns på dagordningen och det finns med i budgetdiskussionerna.
Ändå, menar Serder, avsätts alldeles för lite statliga pengar till utbildningsvetenskaplig forskning.  Serder hoppas på betydlig mer i statens kommande  budgetpropositioner.

Text: Helena Smitt