När kollektivtrafik byggs ut ökar också värdet på närliggande mark och fastigheter. På senare år har det blivit allt vanligare att finansiera kollektivtrafiken genom att använda denna värdeökning, så kallad markvärdesfinansiering. Urbanforskaren Lina Olsson ser dock risker med modellen.

Modellen medför incitament att planera på sätt som prioriterar maximerade inkomster från exploatering, framför goda och hållbara transportlösningar, säger Lina Olsson, lektor vid Malmö universitet och forskare vid K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik.

Finansiering av större satsningar

I en tid när det offentliga brottas med hur kollektivtrafiken ska finansieras, är det lockande att hitta nya vägar. Markvärdesfinansiering har lyfts fram internationellt och på senare år också i Sverige, som ett attraktivt komplement till traditionell, skattebaserad finansiering.

Markvärdesfinansiering innebär i Sverige att berörda fastighetsägare och exploatörer frivilligt kan bidra till att täcka kostnader för ny infrastruktur. Även markförsäljning används som finansieringsmetod. Markvärdesfinansiering används i första hand för att finansiera infrastruktur med höga kostnader, som höghastighetsjärnväg, nya tunnelbanelinjer och spårvägar. Exempelvis finansieras spårvägen i Lund och utbyggnaden av Stockholms tunnelbana delvis med markvärdesfinansiering.

Efterlyser diskussion

Lina Olsson har granskat den offentliga diskussionen och konstaterar att den internationella debatten om utmaningar endast i liten utsträckning diskuterats i Sverige.

Hon efterlyser en mer kritisk och reflekterande diskussion.

­– Den här modellen är i första hand användbar där markvärdena är potentiellt höga, framförallt i växande städer. Om statliga investeringar i kollektivtrafikinfrastruktur villkoras med att de delvis ska finansieras med markvärdefinansiering kan det uppstå fördelningspolitiska problem, säger Lina Olsson.

Text: Ellen Albertsdottir

Om forskningen

Forskningen har bedrivits inom ramarna för K2, Nationellt kunskapscentrum för kollektivtrafik, som drivs av Malmö universitet i samarbete med Lunds universitet och VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut. Forskningsresultaten är presenterade i rapporten "Markvärdesfinansiering av infrastruktur för kollektivtrafik".