I USA har strategin Group Violence Intervention (GVI) gett goda resultat mot grovt våld och dödsskjutningar, men kan strategin implementeras i Sverige? Vilka anpassningar behöver göras, och hur mycket kan man anpassa och fortfarande kalla det för samma strategi?

Malmöprojektet ”Sluta skjut”, ett samverkansprojekt mellan Malmö stad, Polisområde Malmö, Frivården i Malmö, är det första försöket att implementera GVI i en svensk kontext. Forskare på Malmö universitet har fått i uppdrag av BRÅ att utvärdera hur väl projektet har organiserats och genomförts.

– Vi har följt projektet i drygt ett år och kan se att de har lyckats följa strategin ganska väl. I de fall justeringar har behövts på grund av skillnader i svenska förhållanden och lagstiftning, som till exempel sekretessbestämmelser, har man resonerat mycket kring det och fått bra stöd från National Network for Safe Communities (NNSC) i USA som utvecklat strategin, säger Anna-Karin Ivert, biträdande professor i kriminologi på Malmö universitet.

Fokuserar på gruppdynamiken

Grundtanken i strategin är att ganska få grupper och individer är drivande i våldet – något som även stämmer i Sverige. Group Violence Intervention fokuserar på insatser som ska få gruppdynamiken att verka för samhället och mot våldet genom att försöka få gruppmedlemmarna att avstå från fortsatta våldshandlingar.

– Budskapet i strategin är att våldet inte tolereras och om det inte slutar så kommer olika aktörer att fokusera sina resurser mot den mest våldsamma gruppen – hela gruppen inte bara den person som begick våldshandlingen, säger Caroline Mellgren biträdande professor i kriminologi på Malmö universitet

Samtidigt är en lika viktig del av strategin att förmedla att samhället bryr sig om gruppmedlemmarna, det finns hjälp att få och en väg ut.

– Det finns ett nummer som man kan ringa för att få hjälp, exempelvis med att flytta, få ett jobb, eller missbruksvård, säger Caroline Mellgren.

Även om det verkar som om det fungerat relativt väl att implementera strategin i Malmö har det också funnit utmaningar. Dessa har bland annat varit att identifiera de våldsdrivande grupperna, samt att förstå civilsamhällets roll i projektet. I USA, där myndigheterna inte erbjuder sociala insatser i samma utsträckning som i Sverige, spelar civilsamhället en stor roll både för att förmedla att de fått nog av våldet och för att erbjuda hjälp. Men även i Sverige är det viktigt att civilsamhället har en roll i påverkansarbetet mot dessa grupper för att inte avvika för mycket från strategin.

– Om strategin inte följs tillräckligt är det svårt att säga ifall den fungerar och om det är verkligen är strategin som leder till effekt, säger Anna-Karin Ivert.

Utvecklat förståelse och samarbete

– De som jobbat med projektet tycker att arbetssättet har fungerat bra. Samverkan mellan de involverade myndigheterna har utvecklats otroligt mycket, tack vare ett tydligt gemensamt fokus och mål, samt tydliga roller. Alla aktörerna har tidigare sett problemen med dessa grupper men inte riktigt hittat formen för samarbete kring det. GVI är ett nytt sätt att ta sig an problemet som man tror kan ha betydelse och effekt, säger Caroline Mellgren.

Om Sluta skjut har haft någon effekt på det grova våldet i Malmö går inte att säga utifrån processutvärderingen. En effektutvärdering kommer att presenters först under början av 2021, men Anna-Karin Ivert menar att även om resultatet inte skulle bli som tänkt, så ser man positiva effekter redan nu i form av att myndigheterna lärt känna varandras verksamheter bättre.

Text: Hanna Svederborn

Group Violence Intervention, GVI

Sluta skjut är ett problemorienterat och samverkansbaserat arbetssätt som bygger på den amerikanska strategin Group Violence Intervention, GVI (NNSC, 2016). Strategin utvecklades som ett svar på det grova våld med framförallt dödsskjutningar som förekom i amerikanska städer under 1990-talet. Kortfattat bygger GVI på att olika aktörer i samhället, så som rättsväsende och kommun/socialtjänst men även civilsamhället, tillsammans förmedlar ett tydligt budskap till de mest våldsamma grupperna i lokalsamhället att: 1) våld tolereras inte, vi bryr oss om er och vill inte att ni ska skadas eller skadar någon annan; 2) kommande våldshandlingar kommer att få rättsliga konsekvenser för alla medlemmar i en grupp och inte bara för den/de som varit direkt inblandade i händelsen; 3) det finns hjälp att få för de som vill förändra sin livssituationen och lämna den kriminella livsstilen (NNSC, 2016).